"Финансов анализ"

       "ФИНАНСОВ АНАЛИЗ", автор: проф. д-р Надя Костова

Изданието "Финансов анализ" представя разнообразните му аспекти, насочени към: установяване на финансовото състояние и на финансовите резултати от дейността на предприятието на база финансовите му отчети; оценяване на потребността от финансиране; определяне на необходимите финансови ресурси за ритмичното извършване, както на оперативната дейност, така и на дейността в дългосрочен план; извеждане на текущите и потенциални рискове, на които е изложено предприятието чрез показатели, отчитащи краткосрочната и дългосрочната перспектива; представяне на ефективността от управлението и други. Въпросите на същността, характеристиката и особеностите на финансовия анализ са разработени най-вече в светлината на новите понятия и основни положения на ревизираната Концептуална рамка към Международните счетоводни стандарти (МСС) в сила от 01.01.2020 г., за които авторът има надежда, че за относително кратко време ще намерят подобаващо място в редица публикации по финансова отчетност и финансов контрол в България.

Поради това, че финансовите отчети са информационна база за финансовия анализ, в научния продукт е отделено значително място на тяхното представяне. Акцентира се на изискванията за изготвяне на финансовите отчети според Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти (НСС).

Анализът на финансовото състояние и на финансовите резултати от дейността на предприятието е демонстриран чрез анализиране на различните елементи на финансовите отчети: активи, пасиви, собствен капитал, разходи, приходи, финансов резултат и парични потоци. Анализът на коефициентите (коефициентният анализ) е представен чрез най-значимите показатели за ликвидност, финансова независимост, платежоспосбност, рентабилност и дивидентна политика.

За анализирането на финансовото състояние, на финансовите резултати от дейността и за коефициентния анализ са използвани подходи, методи и методики на база реално съществуващи данни, факти и обстоятелства, оповестени в годишен финансов отчет на реално съществуващо предприятие, както и в доклада на независимия одитор за одита на финансовия отчет, приложени в края на самото издание.

Изключителна полезност в публикацията "Финансов анализ" носят предложените препоръчителни минимални, оптимални или максимални диапазони и нива на числените значения на анализираните показатели, които биха могли да служат като ориентири за тяхната оценка от различните потребители в практиката. 

Финансовият анализ притежава много приложни аспекти, някои от които са представени в последната част на изложението: при оценката на риска от несъстоятелност,  при определяне рейтинга на банковите клиенти въз основа на тяхната кредитоспособност, при съблюдаване на предположението за "действащо предприятие", при разсрочване или отсрочване от Националната агенция за приходите на публични задължения, при оценката на дългосрочното конкурентно предимство и при изграждането на балансирана система от показатели за ефективност на предприятието.

В изданието "Финансов анализ"  е интерпретиран чуждестранният опит и приемствеността, традициите на българската практика и нормативна уредба.

Във връзка с горепосоченото предлагаме на Вашето внимание следната оферта:

"ФИНАНСОВ АНАЛИЗ"

        Единична цена: 20 лв. (с ДДС).

          Доставката на книгата е за сметка на клиента.

        Заплащането на цената може да извършите по разплащателна сметка на "Актив" ООД в ТБ "Алианц банк България" АД – Варна, код BUINBGSF, IBAN: BG33BUIN70061025764116, в брой в офиса на "Актив" - гр. Варна, ул. "Дунав" № 5, ет. 2 или чрез наложен платеж по куриер.

        За повече информация: "Актив" ООД, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Дунав" № 5, ет. 2, тел.: 0875/ 15 22 73, 052/ 66 07 00, е-mail: activ@activ.bg

        Попълнете нашата онлайн заявка по-долу или изтеглете и попълнете заявка в Microsoft Word формат!

Консултации за Вас