Бизнес оценяване и финансови анализи

Бизнес оценяване

Екипът ни от сертифицирани оценители работи в сферата на оценяването на предприятия, вземания и недвижими имоти (проф. д-р Надя Костова и Рени Николова).

Бизнес оценяването е сложно и комплицирано направление в оценителската дейност, тъй като предполага наличието на специфични знания в различни сфери - счетоводни, финансови, правни, данъчни и т.н. Одиторската и консултантската ни практика ни е дала възможността да натрупаме познания и компетентности в различните области, и това ни прави високо квалифицирани в бизнес оценяването, извършвано за различни цели: счетоводни, търговски, финансови, инвестиционни, данъчни. 

Можем да Ви бъдем полезни при:

         •    Оценяване на конкретен обект:

               -   оценка на цяло предприятие;

               -   оценка на дружествен дял/акция;

               -   оценка на ликвидационен дял;

               -   оценка на вземания;

               -   оценка на недвижими имоти.

         •    Оценяване спрямо целта на използване на оценката:

               -   оценка с цел покупко - продажба на предприятие, дялове/акции, недвижими имоти;

               -   оценка за данъчни цели по реда на Наредба № Н-9 от 14.08.2006 г. за реда и начина за прилагане на методите за определяне на пазарни цени;

               -   оценка за целите на финансовата отчетност, в т. ч. и по реда на МСФО 13 „Оценяване по справедлива стойност“;

               -   оценка за определяне на ликвидационен дял;

               -   оценка за определяне на дял при напускане на съдружник;

               -   оценка с цел кредитиране;

               -   оценка при преструктуриране на бизнеса - сливане, вливане, разделяне, отделяне и др.

Финансови анализи

Водещ специалист във финансовите анализи с повече от 25 г. опит е проф. д-р Надя Костова - автор на печатно издание „Финансов анализ“, 2019 г. и „Финансово - счетоводен анализ“, 2010 г. 

Може да се възползвате от възможността за оценка на бизнеса си чрез:

          •    Анализ на финансовото състояние и на финансовите резултати:

               -   комплексен анализ на финансовото състояние на предприятието;

               -   анализ на счетоводния баланс;

               -   анализ на отчета за приходи и разходи;

               -   анализ на отчета за паричните потоци;

               -   анализ на отчета за собствения капитал.

          •    Нашите услуги в сферата на финансовия анализ на отделни обекти:

               •    Анализ на активите, в т. ч.:

                    -   анализ на обращаемостта на текущите активи;

                    -   анализ на обращаемостта на материалните запаси;

                    -   анализ на вземанията.

               •    Анализ на капитала.

               •    Анализ на финансовите резултати от дейността на предприятието, в т. ч.:

                    -   анализ на разходите;

                    -   анализ на приходите;

                    -   анализ на съпоставимостта на разходите и приходите, и на финансовите резултати.

               •    Анализ на ликвидността.

               •    Анализ на финансовата независимост и на платежноспособността.

               •    Анализ на рентабилността (на приходите, разходите, капитала и активите).

               •    Анализ на дивидентната политика.

               •    Финансов анализ за оценка на риска от несъстоятелност на предприятието.

               •    Финансов анализ за оценка на принципа „действащо предприятие“.

               •    Финансов анализ при разсрочване или отсрочване на публични вземания на Националната агенция за приходите.

               •    Финансов анализ за оценка на дългосрочното конкурентно предимство на предприятието.

Консултации за Вас