История

„Актив“ ООД е вече с над 27-годишни традиции в сферата на одита, финансовите, счетоводните и данъчните консултации и услуги, в подкрепа на развитието на своите партньори.

„Актив“ е водеща българска марка за независими одиторски и консултантски услуги, постигнала своя успех благодарение на обединените усилия на проф. д-р Надя Костова и Симеон Симов

Дружеството е създадено и регистрирано през месец април 1995 г. с основен предмет на дейност: „Извършване на независим финансов одит на финансови отчети на предприятия“. От 1999 г. е със статут на специализирано одиторско предприятие. Съгласно промени в ЗНФО „Актив“ ООД е одиторско дружество, член на Института на дипломираните експерт - счетоводители, вписано под № 005 в Регистъра на регистрираните одитори - одиторски дружества в Република България, публикуван на официалната интернет страница на Института на дипломираните експерт - счетоводители - www.ides.bg и на официалната интернет страница на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори - www.cposa.bg.

Дейността на „Актив“ ООД се разпростира на територията на цялата страна. Осъществява се чрез:

        •   централен офис в гр. Варна;

        •   офис в гр. Шумен;

        •   офис в гр. Добрич.

            

 

Консултации за Вас