История

1995г.

През месец април 1995 г. е създадено Актив ООД с основна дейност: oдит, финансови и счетоводни консултации, eкспертизи, oценки на активи и пасиви. Основатели на дружеството са Надя Костова и Симеон Симов.

1996г.

С разширяване на дейността в съответствие с нарастналото търсене на квалифицирана помощ в областта на обработка на счетоводна информация през 1996 г. е създадено Актив-Чар ООД.

1997г.

С цел пълното обхващане на икономическата проблематика през следващата 1997 г. са създадени Актив-К ООД (преименувано през 2012 г. на Бизнес Практика Актив ООД) и Актив-Експо ООД.

Първото е специализирано в издателската дейност. Дружеството притежава Издателски Идентификатор № 9587/1997 г. Направен е опит да се отговори на нарастналата потребност от актуална икономическа литература в условията на постоянно изменяща се законова рамка.

С цел практическото усвояване на промените в счетоводното законодателство Актив-Експо ООД се насочва към организирането на специализирани образователни курсове, в т.ч. и за подготовка на кандидати за придобиване на правоспособност като дипломирани експерт-счетоводители.

През следващата година дружеството с удостоверение №17/1998 от Министерството на труда и социалната политика, е лицензирано за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

1999г.

През 1999 г. Актив ООД е регистрирано в Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) като специализирано одиторско предприятие (ДВ. бр.23/1999г.).

2003г.

През 2003 г. е създадено Актив–Софт ООД. Дружеството е специализирано в областта на информационните технологии и IT решенията.

2004г.

През месец ноември 2004 г. основният екип на Актив® се настанява в своя офис сграда, намираща се на ул. "Дунав" 5, гр. Варна.

2008г.

В партньорство с немската консултантска фирма АБГ, през 2008 г. е създадено Актив АБГ ООД, съчетаващо в себе си потенциала на Актив® и АБГ. Предлага комплексни решения, изведени при наличие на българо-немски поглед, характеризиращ се едновременно с гъвкавост и точност.

2009г.

От началото на 2009 г. Актив® е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN) - мрежа от независими одиторски, счетоводни, правни фирми и такива за данъчно, управленско и финансово консултиране. Членовете на ANN са компании, които работят независимо, но имат една обща цел – да усъвършенстват своя опит в полза на клиентите. Мрежата е посветена на предоставянето на професионални услуги с високо качество, чрез консолидиране на национален експертен и творчески потенциал.

Актив ООД e в списъка на контрольорите и проверителите към Агенцията по вписванията, утвърден със Заповед № РД-01-215 / 12.03.2010 г. на Изпълнителния директор.

За времето от своето учредяване досега, Актив® изведе и ще отстоява в бъдеще своята същност, а именно: “Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса”.