Счетоводство и годишна отчетност

Ако се нуждаете от нашата помощ в сферата на счетоводството не се колебайте, а се свържете с нас на посочения имейл activ@activ.bg. Нашите консултанти могат да Ви помогнат в следните направления:

        •   консултиране във връзка с текуща счетоводна отчетност;

        •   консултиране във връзка с годишно счетоводно приключване;

        •   консултиране при изготвяне на годишни финансови отчети по НСС и МСС/МФСО;

        •   консултиране на физически лица и тяхната отчетност;

        •   консултиране при преход от Национални счетоводни стандарти (НСС) към Международни счетоводни стандарти (МСС/МСФО);

        •   консултиране при преход от Международни счетоводни стандарти (МСС/МСФО) към Национални счетоводни стандарти (НСС).

Услуги в областта на счетоводството и годишната отчетност

Възползвайте се от нашите услуги за:

         •   извършване на текущо счетоводно обслужване на месечна или годишна база;

         •   годишно приключване и изготвяне на годишни финансови отчети;

         •   изготвяне на приложения и оповестявания към ГФО в зависимост от приложимите счетоводни стандарти;

         •   изготвяне на годишен доклад за дейността;

         •   изготвяне на счетоводна политика на предприятието;

         •   изготвяне на доклад за корпоративно управление;

         •   изготвяне на нефинансова декларация;

         •   изготвяне на вътрешнофирмени политики и правилници;

         •   изготвяне на документи по отчитане на проекти и програми по финансиране;

         •   инвентаризиране на активи и пасиви на предприятия;

         •   изготвяне на необходими документи, касаещи трудови, осигурителни и облигационни правоотношения.

Консултации за Вас