Данъчно облагане и данъчен процес

Специалистите от „Актив“ са на разположение, в помощ на Вас и бизнеса Ви във всеки един момент. Пишете ни на имейл activ@activ.bg или се свържете с нас на тел.: 0875/ 15 22 73 и можем да се справим заедно, ако имате въпроси в следните направления:

        •    Данъчно консултиране по прилагане на:

             -   Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО);

             -   Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС);

             -   Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗДДФЛ); 

             -   Данъчно - осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

        •    Данъчна защита:

             -   възражения по ревизионни доклади;

             -   жалби по ревизионни актове;

             -   жалби в данъчно - административно производство;

             -   данъчни експертизи.

        •    Изготвяне на месечни, тримесечни, годишни и други декларации по:

             -   Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО);

             -   Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС);

             -   Закона за облагане дохдите на физическите лица (ЗДДФЛ);

             -   Данъчно - осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Консултации за Вас