Независим финансов одит на финансови отчети и други одиторски услуги

Одиторите на „Актив“ могат да Ви бъдат полезни с широк спектър от услуги в зависимост от индивидуалната специфика и характеристика на дейността и нуждите Ви:

        •   одит на финансови отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно Националните счетоводни стандарти (НСС), Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) и/или друга общоприета отчетна рамка; 

        •   одит на консолидирани финансови отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно НСС, МСФО и/или друга общоприета или специфична отчетна рамка, както и на консолидационни пакети, изготвени в съответствие със счетоводната политика на съответната икономическа група;

        •   одит на финансови отчети, изготвени в съответствие с отчетна рамка със специално предназначение;

        •   одит на отделни компоненти на финансов отчет или на конкретен елемент, статия или позиция от финансов отчет;

        •   одит на проекти, финансирани по програми от Европейските фондове или други международни финансови институции;         

        •   одит със специални цели във връзка с регулаторни изисквания;

        •   преглед на междинна финансова информация;

        •   проверка на прогнозна финансова информация;

        •   договорени процедури относно финансова информация;

        •   ангажименти за компилиране на финансова информация.

Консултации за Вас