Финансов одит

Финансов одит

Основание за извършване на одита
 • Действащото законодателство
 • Писмено изразеното желание на някои от потребителите на информацията от финансовия отчет
Органи на одита
 • Регистрирани одитори
 • Одиторски дружества
Обхват на одита
 • Съблюдаване на принципите на отчетността
 • Последователно прилагане на оповестената счетоводна политика
 • Методологична обоснованост на текущото счетоводно отчитане
 • Ефективност на вътрешния контрол /по законосъобразност/
 • Правилност на годишното счетоводно отчитане
 • Достоверност на годишния финансов отчет
 • Съответствие между годишния финансов отчет и доклада за дейността на ръководните органи на управлението
Принципи на одита
 • Планираща фаза
  • Определяне на съществеността на извадките
  • Одиторска програма по отделни обекти
  • Аналитични процедури
  • Работен график
 • Работна фаза
  • Изпълнение на планираните процедури
 • Заключителна фаза
  • Таблица за предлаганите промени във финансовия отчет
  • Таблица за оценяване на неприетите промени
  • Резюме на изпълнението на одита
  • Одиторски доклад
  • Финансово-счетоводен анализ