"Финансово - счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова, издание

Представата на автора е трудът да допринесе за умението да се анализират най-значимите обекти като: активи, пасиви, собствен капитал, разходи, приходи, финансов резултат и парични потоци.

Стъпвайки на позицията, че анализът на коефициентите е изключително важна част от финансовия анализ, но същевременно, че той е подвластен на редица ограничения и недостатъци, се обследват такива важни показатели като тези за ликвидност, платежоспособност, рентабилност, ефективност и дивидентна политика.

Във връзка с горепосоченото предлагаме на Вашето внимание следната оферта: 

Учебник по Финансово - счетоводен анализ

Съдържание и въведение на учебника може да разгледате тук

 

Консултации за Вас