Срок за деклариране на авансовите вноски по Закона за корпоративното подоходно облагане - 18.04.2023 г.

До 18 април, първият работен ден след законоустановения краен срок – 15 април, дружествата подават декларацията по чл. 87а и чл. 88 от ЗКПО за определяне на вида и размера на авансовите вноски за 2023 г. 

Формуляр подават лицата, подлежащи на облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО, както и физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци, и физически лица, регистрирани като земеделски стопани, избрали доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Декларация не подават лицата, които са освободени от авансови вноски и не са избрали да правят такива съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО. Това са: лицата, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година (2021 г.) не превишават 300 000 лв., както и новоучредените през 2022 г. и през 2023 г. данъчно задължени лица, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон. 

Декларация се подава и ако прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателна или нулева величина, но лицето е задължено да извършва авансови вноски. 

Формулярът се подава само по електронен път. Срокът за внасяне на месечните авансови вноски за корпоративния данък за януари, февруари, март и април и на тримесечните авансови вноски за първо тримесечие за корпоративния данък по ЗКПО за 2023 г. е 18 април, тъй като 15 април е почивен ден. 

 

Източник: https://nra.bg

Снимка: https://unsplash.com/@bekkybekks

 

Още новини

22 май е крайният срок за пререгистрация на фирми и граждани, извършващи дейности с виртуални валути
5% отстъпка от данъка при подаване на декларацията за доходите до 1 април
Честит 8-ми март, мили Дами!
Консултации за Вас