Публикувано е указание за прилагане на 9% ДДС на природен газ и парно и нулева ставка на хляба и брашното

На интернет страницата на Министерството на финансите в раздел „Документи“ е публикувано УКАЗАНИЕ относно Практическото приложение на § 15д от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, приет със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обн. с ДВ бр. 52 от 5.7.2022 г., в сила от тридневен срок от обнародване на закона. 

Съгласно § 15д от ПЗР на ЗДДС, от 9 юли 2022 г. до 1 юли 2023 г. се прилага:

1) намалена ставка на данъка в размер на 9 на сто за доставки с място на изпълнение на територията на страната, внос и облагаеми вътреобщностни придобивания на природен газ и централно отопление и

2) нулева ставка на данъка за доставки на хляб и брашно с място на изпълнение на територията на страната, при внос на територията на страната и при облагаеми вътреобщностни придобивания на тези стоки. 

 

Източник: https://www.minfin.bg/bg/documents?p=475

Снимка: https://unsplash.com/@beatriz_perez

 

 

Още новини

На вниманието на търговците
Участие на консултантско и одиторско дружество АКТИВ в благотворителна кампания „Аз Вярвам и Помагам“
На вниманието на Интрастат операторите
Консултации за Вас