Относно ползването на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания за 2022 година

Въведени са нови, по-високи размери на облекченията за придобитите доходи през 2022 г. 

- за едно ненавършило пълнолетие дете - облекчението от годишната данъчна основа е 6 000 лв. и сума за получаване до 600 лв.;

- за две ненавършили пълнолетие деца - 12 000 лв. и сума за получаване до 1 200 лв.;

- за три и повече ненавършили пълнолетие деца - 18 000 лв. и сума за получаване до 1 800 лв.;

- за отглеждане на едно дете с увреждания облекчението за тази година е в размер на 12 000 лв., като сумата за получаване е до 1 200 лв. 

Това са средствата, които могат да бъдат получени, когато лицата не са ползвали облекченията при авансовото облагане на доходите.

За да ползва данъчните облекчения, физическото лице (включително едноличен търговец) трябва през 2022 г. да е получавало доходи, облагаеми с годишни данъци (данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец). Хората без доходи, или само с необлагаеми такива, като обезщетение за майчинство например, както и само с доходи, облагаеми с окончателен и/или патентен данък, не могат да се възползват от облекченията, но това може да направи другият родител, ако отговаря на условията.

Едно от най-важните условия за прилагане на облекченията е родителите да нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение. 

Годишният размер на данъчните облекчения може да се ползва по два начина:

- чрез подаване на съответната декларация пред работодателя по основния трудов договор в периода от 30 ноември до 31 декември 2022 г. В този случай работодателят може да възстанови данъка в срок до края на януари 2023 г.; 

- чрез подаване на годишна данъчна декларация в НАП в срок от 10 януари до 2 май 2023 г., като паричните суми ще бъдат възстановени след проверка от приходната агенция в срок от 1 месец след подаването на декларацията. 

 

Източник: https://nra.bg

Снимка: https://unsplash.com/photos/Y_x747Yshlw

 

 

Още новини

На вниманието на търговците
Участие на консултантско и одиторско дружество АКТИВ в благотворителна кампания „Аз Вярвам и Помагам“
На вниманието на Интрастат операторите
Консултации за Вас