Обнародван ЗИД ЗДБРБ и промени в ЗДДС, ЗАДС и ЗДДФЛ

В бр. 52 на ДВ от 05.07.2022 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., в сила от 01.07.2022 г., с изключение на отделни разпоредби. 

В сила от 09.07.2022 г. се регламентира компенсация от 0,25 лв. за литър гориво при зареждане на бензиностанция, която ще важи до 31.12.2022 г. Компенсацията е за моторни превозни средства, регистрирани по Закона за движение по пътищата, собственост на физическо лице, или ползвани от физическо лице, вписано като ползвател в талона на моторното превозно средство. Намалението ще важи при зареждане на гориво с най-ниска цена - бензин А-95, дизел без добавки, втечнен нефтен газ и природен газ. Механизмът за ползване на отстъпката е разписан в чл. 112 от ЗДБРБ.

Увеличен е размерът на данъчните облекчения за деца (§ 2 от ПЗР на ЗДБРБ). Сумата, която ще се приспада от годишните данъчни основи при ползване на данъчното облекчение за деца по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2022 г., е увеличена:

-   за едно дете - от 4 500 лв. на 6 000 лв.;

-   за две деца - от 9 000 лв. на 12 000 лв.;

-   за три и повече - от 13 500 лв. на 18 000 лв.;

-   за деца с увреждания от 9 000 лв. на 12 000 лв. годишно.

Въвежда се и възможност за авансово ползване за 2022 г. на двете данъчни облекчения, като това право може да се реализира от м. юли. Механизмът на авансово ползване на облекченията е разписан в ал. 4 - 10 на § 2 от ЗДБРБ.

Въведени са данъчни облекчения по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) - § 15д от ПЗР на ЗДДС:

-   намалената данъчна ставка от 9% по чл. 66а от ЗДДС се прилага до 31.12.2022 г. за  доставките, посочени в т. 1 - 6 на § 15д, ал. 1 от ПЗР на ЗДДС. По отношение на кетъринг услугите за доставката на храна за вкъщи изрично е регламентирано, че разпоредбите за диференцирана ставка на ДДС не се прилагат за доставката на бира, вино и спиртни напитки. Промяната е в сила от 09.07.2022 г. (§ 15д, ал. 1, т. 2 от ПЗР на ЗДДС);

-   намалена ставка на ДДС от 9% ще се прилага и за доставки на централно отопление и доставки на природен газ с място на изпълнение на територията на страната, при внос на стоки на територията на страната и при облагаеми вътреобщностни придобивания на стоки. Промяната е в сила от 09.07.2022 г. и ще се прилага до 1 юли 2023 г. (§ 15д, ал. 2 от ПЗР на ЗДДС);

-   нулева ставка по чл. 66б  от ЗДДС се прие за доставка на хляб и брашно с място за изпълнение на територията на страната, при внос на стоки на територията на страната, като и при облагаеми вътрешнообщностни придобивания на стоки ще се прилага нулева ставка на ДДС. Промяната е в сила от 09.07.2022 г. и ще се прилага до 1 юли 2023 г. (§ 15д, ал. 3 от ПЗР на ЗДДС). 

В срок до 30 юни 2025 г. ще се прилага нулева ставка при акциз на електрическата енергия, втечнения нефтен газ и природния газ съгласно промяна в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Промяната е в сила  от 09.07.2022 г. (§ 6б от ПЗР на ЗАДС).

Направено е допълнение в разпоредбата на чл. 29, ал. 1, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Добавена е нова б. „г“, с която нормативно признати разходи на адвокатите се увеличават от 25% на 40%. Промяната е в сила от 01.01.2023 г.

 

Източник: https://tita.bg

Снимка: Towfiqu barbhuiya on Unsplash

 

 

Още новини

5% отстъпка от данъка при подаване на декларацията за доходите до 1 април
Честит 8-ми март, мили Дами!
Успешно завършиха традиционните годишни семинари на консултантско и одиторско дружество АКТИВ
Консултации за Вас