Новата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Нидерландия се прилага от 1 януари 2022 г.

Новата СИДДО между България и Нидерландия (обн. в ДВ, бр. 55 от 2 юли 2021 г., в сила от 31 юли 2021 г.) ще започне да се прилага от 1 януари 2022 г. по отношение на данъците, удържани при източника, и по отношение на другите данъци за данъчните периоди, започващи на или след 1 януари 2022 г.

Считано от 01.01.2022 г. местните лица на България или Нидерландия, които реализират доходи от източници в Нидерландия или България, ще могат да ползват данъчните облекчения, предвидени в новата СИДДО. 

Местните лица на Нидерландия, които реализират доходи с размер над 500 000 лева годишно на или след 01.01.2022 г., следва да подават искания за прилагане на спогодбата по чл. 137 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Искания се подават и в случаите на договори с продължително действие, за които вече има издадено становище на основание действащата в момента СИДДО (тези становища са в сила само до 31.12.2021 г.). За доходи под 500 000 лева годишно доказателствата по чл. 136 от ДОПК следва да се представят пред платеца на доходите.  

 

Източник: https://nra.bg

Снимка: https://unsplash.com/@adrienolichon

Още новини

На вниманието на търговците
Участие на консултантско и одиторско дружество АКТИВ в благотворителна кампания „Аз Вярвам и Помагам“
На вниманието на Интрастат операторите
Консултации за Вас