Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане законопроекти за изменение и допълнение на три данъчни закона

Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане проекти на закони за изменения и допълнения на три данъчни закона:

-   проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);

-   проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС);

-   проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предвидени промени и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

С предложените промени в българското данъчно законодателство се въвеждат изискванията на редица европейски директиви, чиито разпоредби страната ни трябва да транспонира до края на 2021 г.

В процеса на обществените консултации, който е с продължителност 30 дни, заинтересованите лица могат да изпращат своите становища и предложения по проектите.

Източник: https://www.minfin.bg

Снимка: https://unsplash.com/@dylandgillis

 

 

 

Още новини

На вниманието на търговците
Участие на консултантско и одиторско дружество АКТИВ в благотворителна кампания „Аз Вярвам и Помагам“
На вниманието на Интрастат операторите
Консултации за Вас