Деклариране на авансови вноски до 15 април

До 15.04.2022 г. изтича срокът за подаване на декларация за определяне на вида и размера на авансовите вноски:

- от лицата, подлежащи на облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО;

- от физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци;

- от физически лица, регистрирани като земеделски стопани, избрали доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ.

 

Източник: https://tita.bg

Снимка: https://unsplash.com/@freegraphictoday

Още новини

На вниманието на търговците
Участие на консултантско и одиторско дружество АКТИВ в благотворителна кампания „Аз Вярвам и Помагам“
На вниманието на Интрастат операторите
Консултации за Вас