Нашият екип

Професионален лидер

проф. д-р Надя Костова

проф. д-р Надя Костова

Управител, Регистриран одитор

"От партньорство към съвършенство."

Управляващ съдружник и професионален лидер на икономическа група „АКТИВ”; зам.-ректор по научноизследователска дейност и развитие на кадрите на Икономически Университет - гр. Варна; доктор по икономика, регистриран одитор -дипломиран експерт - счетоводител (диплом №0207), сертифициран лектор от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) по Международни счетоводни стандарти.

Притежава лиценз за бизнес-оценител на цели предприятия (№ 4198 / 08.09.1995 г.) и сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания от Камарата на независимите оценители в България (рег.№ 500100030/14.12.2009 г.). 

Включена е в списъка на контрольорите и проверителите към Агенцията по вписванията, и в списъка на вещите лица към Окръжен съд – Варна и Административен съд - Варна в клас „Съдебно-икономически експертизи”.

Специализант на The University of Delaware (САЩ) и Nottingham University Business School (Англия). 

Автор на над 180 публикации в областта на счетоводната политика на предприятието и  анализиране на неговите финансови отчети, както и по проблемите на оценяването на активите за целите на финансовата отчетност и на предприятието като цяло.  Значимо място в трудовете заемат и въпросите, свързани със счетоводните и данъчните аспекти при покупко-продажбата на предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Част от публикациите обхващат и приложните аспекти на данъчното законодателство и на данъчния контрол в България.

Контакти: тел.: 052/ 66 07 00, 052/ 66 07 17,
e-mail: activ@activ.bg

Управители

проф. д-р Надя Костова

проф. д-р Надя Костова

Управител, Регистриран одитор
Прочети повече
Даниел Симов

Даниел Симов

Управляващ съдружник, одитор, експерт „Интегрирани решения „Актив““ (бизнес право, данъци, корпоративни финанси, счетоводство, контрол)

Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ - Икономически университет - гр. Варна. Бакалавър по икономика, специалност „Икономика на строителството“ - Икономически университет - гр. Варна. Бакалавър по специалност „Бизнес администрация“ с профил „Международен бизнес мениджмънт“ - ВСУ „Черноризец Храбър“.

Притежава удостоверение за медиатор (№ 106/2010 г.) от Съюза на юристите в България и е вписан в Единен регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието под № 20100810004/10.08.2010 г.

Водещ специалист по преобразуване и преструктуриране на фирми и бизнеси. Специализира в сферата на строителството, земеделието, данъчното оптимиране, корпоративните финанси. 

Контакти: тел.: 052/ 66 07 23, 
e-mail: d.simov@activ.bg, activ@activ.bg

Пламена Маринова

Пламена Маринова

Управляващ съдружник, регистриран одитор, дипломиран експерт - счетоводител

Управляващ съдружник в „Актив“ ООД, регистриран одитор, дипломиран експерт - счетоводител (диплом № 0662/12.01.2009 г.).

Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ - Икономически университет - гр. Варна.

Водещ специалист в сферата на одита при приложима база МСФО, както и за провеждането на независим финансов одит на консолидирани  финансови отчети.

Ключов специалист по поддържането и актуализирането на „Стандарт за провеждането на независим финансов одит „Актив““.

Специализира в областта на данъчното облагане,  контрола и извеждането на финансови, данъчни и счетоводни контроли.

Притежава значителен опит  в областта на данъчното консултиране и обжалване, данъчни аспекти на преобразувания по Търговския закон и международно данъчно облагане. 

Контакти: тел.: 02/ 980 97 92,
e-mail: audit@activ.bg, activ@activ.bg

Надка Стоянова

Надка Стоянова

Управляващ съдружник в „Актив“ ООД, регистриран одитор, дипломиран експерт - счетоводител (диплом № 143/22.01.2001 г.)

Магистър по икономика, спец. „Счетоводна отчетност“ - ВИНС „Д. Благоев“ - гр. Варна.

Притежава богат опит в провеждането на одити и консултиране. 

Контакти: тел.: 052/ 66 07 00,
e-mail: activ@activ.bg

Силвия Стоянова

Силвия Стоянова

Управляващ съдружник в „Счетоводна практика „Актив““ ООД, одитор, експерт „Счетоводство и данъци“

Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ - Икономически университет - гр. Варна.

Водещ специалист в сферата на данъчни експертизи, данъчна защита, финансово и данъчно оптимиране.

Специализира по посока на извеждането на технологии и продукти за ефективно счетоводно отчитане.

Контакти: тел.: 052/ 66 07 19, 
e-mail: s.stoyanova@activ.bg, activ@activ.bg

Михаела Хараланова

Михаела Хараланова

Управляващ съдружник в „Бизнес практика Актив“ ООД, експерт „Проекти, програми и анализи“, специалист „Информационни технологии“

Магистър - инженер по специалност „Електронна техника и микроелектроника“, втора специалност „Маркетинг и реклама“ - Технически университет - гр. Варна. Магистър по публична администрация и мениджмънт, специалност „Публична администрация и мениджмънт. Управление на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз“ - ВСУ „Черноризец Храбър“. Специализация по управление във Висша школа по мениджмънт към Икономически университет - гр. Варна. 

Вътрешен одитор по системите на качеството ISO 9000. Притежава сертификат за експерт - оценител на машини и съоръжения, сертификат за експерт - оценител на недвижими имоти и сертификат за експерт - оценител на инвестиционен проект.

Специализира в сферата на счетоводство, данъци и финанси за управленски цели. 

Контакти: тел.: 052/ 66 07 07,
e-mail: m.haralanova@activ.bg, activ@activ.bg

Регистрирани одитори

проф. д-р Надя Костова

проф. д-р Надя Костова

Управител, Регистриран одитор
Прочети повече
Пламена Маринова

Пламена Маринова

Управляващ съдружник, регистриран одитор, дипломиран експерт - счетоводител
Прочети повече
Надка Стоянова

Надка Стоянова

Управляващ съдружник в „Актив“ ООД, регистриран одитор, дипломиран експерт - счетоводител (диплом № 143/22.01.2001 г.)
Прочети повече
Костадинка Коева

Костадинка Коева

Регистриран одитор, дипломиран експерт - счетоводител (диплом № 0598/08.12.2003 г.)

Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ - Икономически университет - гр. Варна.

Водещ специалист в сферата на одита на финансови отчети, както и провеждане на независим финансов одит върху консолидирани  отчети.

Специализира в областта на данъчното облагане, контрола и извеждането на финансови, данъчни и счетоводни контроли.

Контакти: тел.: 052/ 66 07 18,
e-mail: activ@activ.bg

Одитори, гл. счетоводители, счетоводители, експерти и специалисти - Офис - гр. Варна, ул. „Дунав“ 5

проф. д-р Надя Костова

проф. д-р Надя Костова

Управител, Регистриран одитор
Прочети повече
Даниел Симов

Даниел Симов

Управляващ съдружник, одитор, експерт „Интегрирани решения „Актив““ (бизнес право, данъци, корпоративни финанси, счетоводство, контрол)
Прочети повече
Силвия Стоянова

Силвия Стоянова

Управляващ съдружник в „Счетоводна практика „Актив““ ООД, одитор, експерт „Счетоводство и данъци“
Прочети повече
Михаела Хараланова

Михаела Хараланова

Управляващ съдружник в „Бизнес практика Актив“ ООД, експерт „Проекти, програми и анализи“, специалист „Информационни технологии“
Прочети повече
Костадинка Коева

Костадинка Коева

Регистриран одитор, дипломиран експерт - счетоводител (диплом № 0598/08.12.2003 г.)
Прочети повече
Маргарита Боева

Маргарита Боева

Одитор, главен счетоводител, експерт „Счетоводство и данъци“

Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и одит на банките“ - Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - гр. Свищов, бакалавър по икономика, специалност „Стокознание“ - Икономически университет - гр. Варна. 

Водещ специалист по прилагне на СИДДО.

Специализира международно данъчно облагане.

Контакти: тел.: 052/ 66 07 34,
e-mail: margarita.boeva@activ.bg, activ@activ.bg

Рени Николова

Рени Николова

Главен счетоводител, експерт „Счетоводство и данъци“

Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ - Икономически университет - гр. Варна. 

Притежава Сертификат за оценка на недвижими имоти от Камарата на независимите оценители в България (рег. № 100102375/02.01.2019 г.).

Водещ специалист по оценяване. 

Специализира в сферата на трансферното ценообразуване. 

Контакти: тел.: 052/ 66 07 46,
e-mail: reny.nikolova@activ.bg, activ@activ.bg

Биляна Гекова

Биляна Гекова

Oдитор, счетоводител

Mагистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ - Икономически университет - гр. Варна.

Контакти: тел.: 052/ 66 07 51, 
e-mail: bilyana.kostova@activ.bg, activ@activ.bg

 

Марина Илиева

Марина Илиева

Одитор, счетоводител

Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ - Икономически университет - гр. Варна.

Контакти: тел.: 052/ 66 07 15,
e-mail: marina.ilieva@activ.bg, activ@activ.bg

Тереза Върбанова

Тереза Върбанова

Асистент - одитор, специалист „Счетоводство и данъци“

Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ - Икономически университет - гр. Варна.

Контакти: тел.: 052/ 66 07 41,
e-mail: tereza.varbanova@activ.bg, activ@activ.bg

Снежина Стойкова

Снежина Стойкова

Главен счетоводител, съставител на финансови отчети, експерт „ТРЗ и персонални данъци“

Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ - Икономически университет - гр. Варна.

Ключов специалист „ТРЗ“.

Специализира в сферата на местни данъци и такси.

Контакти: тел.: 052/ 66 07 55,
e-mail: snejina.stoykova@activ.bg, activ@activ.bg

Кристина Христова

Кристина Христова

Главен счетоводител, съставител на финансови отчети, експерт „ТРЗ и данъци“

Магистър по икономика, специалност „Финансов мениджмънт“ - Стопанска академия „Д.А.Ценов“ - гр. Свищов, бакалавър по икономика, специалност „Стопанско управление“ - Икономически университет - гр. Варна.

Контакти: тел.: 052/ 66 07 40,
e-mail: kristina.hristova@activ.bg, activ@activ.bg

Славена Христова

Славена Христова

Главен счетоводител, съставител на финансови отчети, експерт „ТРЗ и данъци“

Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ - Икономически университет - гр. Варна.

Специализира в областта на управленското счетоводство.

Контакти: тел.: 052/ 66 07 32,
e-mail: slavena.dimitrova@activ.bg, activ@activ.bg

Златина Борисова

Златина Борисова

Главен счетоводител, съставител на финансови отчети, експерт „ТРЗ и данъци“

Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ - Икономически университет - гр. Варна.

Контакти: тел.: 052/ 66 07 25,
e-mail: zlatina.borisova@activ.bg, activ@activ.bg

Любляна Янкова

Любляна Янкова

Отговорен счетоводител

Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ - Икономически университет - гр. Варна. 

Контакти: тел.: 052/ 66 07 28,
e-mail: l.atanasova@activ.bg, activ@activ.bg

 

Христина Големанска - Павлова

Христина Големанска - Павлова

Главен счетоводител, съставител на финансови отчети, експерт „ТРЗ и данъци“

Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ - Икономически университет - гр. Варна.

Контакти: тел.: 052/ 66 07 38,
e-mail: h.golemanska@activ.bg, activ@activ.bg

Ивелина Ангелова

Ивелина Ангелова

Главен счетоводител, съставител на финансови отчети, експерт „ТРЗ и данъци“

Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ - Икономически университет - гр. Варна.

Контакти: тел.: 052/ 66 07 35,
e-mail: ivelina.angelova@activ.bg, activ@activ.bg

Георги Колев

Георги Колев

Правен съветник, специалист „Правни анализи и консултации“

Бакалавър по икономика, специалност „Финанси“ - Икономически университет - гр. Варна, магистър по специалност „Право“ - Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - гр. София.

Контакти: тел.: 052/ 66 07 37, 
e-mail: activ@activ.bg

 

Мадлен Василева

Мадлен Василева

Бизнес анализатор

Инженер - химик - университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Бургас, магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ - Икономически университет - гр. Варна. 

Контакти: тел.: 052/ 66 07 21,
e-mail: madlen.vasileva@activ.bg, activ@activ.bg

Милена Янева

Милена Янева

Специалист „Финансови и стопански анализи“, технически сътрудник, посредник „Информиране и наемане на работа“

Бакалавър по специалност „Екология и опазване на околната среда“ - Технически университет - гр. Варна, магистър по икономика, специалност „Финанси“ - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Контакти: тел.: 052/ 66 07 20,
e-mail: milena.bianova@activ.bg, activ@activ.bg

Николай Василев

Николай Василев

Организатор „Стопански дейности“

Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ - Икономически университет - гр. Варна.

Контакти: тел.: 052/ 66 07 26,
e-mail: activ@activ.bg

Теодора Иванова

Теодора Иванова

Мениджър - офис - гр. Варна

Магистър по икономика, специалност „Мениджмънт“ - Икономически университет - гр. Варна, бакалавър по икономика, специалност „Публична администрация“ - ВСУ „Черноризец Храбър“.  

Контакти: тел.: 052/ 66 07 00,
e-mail: activ@activ.bg

Румен Симов

Румен Симов

Търговски представител, технически сътрудник

Гимназия „Николай Лилиев“ - гр. Варна.

Контакти: тел.: 052/ 66 07 45,
e-mail: r.simov@activ.bg, activ@activ.bg

 

Одитори, гл. счетоводители, счетоводители, експерти и специалисти - Офис - гр. София, бул. „В. Левски“ 83

Пламена Маринова

Пламена Маринова

Управляващ съдружник, регистриран одитор, дипломиран експерт - счетоводител
Прочети повече

Одитори, гл. счетоводители, счетоводители, експерти и специалисти - Офис - гр. Шумен, ул. „Хр. Ботев“ 19

Гинка Братоева

Гинка Братоева

Мениджър - офис - гр. Шумен, одитор, експерт „Счетоводство и данъци“

Магистър по икономика, специалност „Икономика и организация на търговията“ - Икономически университет - гр. Варна.

Контакти: тел.: 054/ 80 28 50, 
e-mail: ginka.bratoeva@activ.bg, activ@abv.bg, activ@activ.bg

Ралица Братоева - Димова

Ралица Братоева - Димова

Асистент - одитор, счетоводител

Бакалавър по икономика, специалност „Икономика“ - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Инженер магистър по специалност „Инженерна логистика“ -  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Контакти: тел.: 054/ 80 28 50,
e-mail: ralica.bratoeva@activ.bg, activ@abv.bg, activ@activ.bg

Ирина Узунова

Ирина Узунова

Счетоводител - офис - гр. Шумен

Магистър по специалност „Инженер - механик“ - Киевски инженерно - строителен институт - Украйна, магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Контакти: тел.: 054/ 80 28 50,
e-mail: irina.uzunova@activ.bg, activ@abv.bg, activ@activ.bg

Селма Керанова

Селма Керанова

Счетоводител - офис - гр. Шумен

Бакалавър по икономика, специалност „Икономика“ - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, магистър по икономика, специалност „Икономика и управление на бизнеса“ - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Контакти: тел.: 054/ 80 28 50,
e-mail: activ@abv.bg, activ@activ.bg

 

Одитори, гл. счетоводители, счетоводители, експерти и специалисти - Офис - гр. Добрич, ул. „България“ 1

Таня Стоянова

Таня Стоянова

Мениджър - офис - гр. Добрич, одитор, експерт „Счетоводство и данъци“

Магистър по икономика, специалност „Финанси“ - Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - гр. Свищов.

Контакти: тел.: 058/ 60 06 30,
e-mail: activ_d@abv.bg, activ.dobrich@activ.bg, activ@activ.bg

Веселка Йорданова

Веселка Йорданова

Асистент - одитор, счетоводител - офис - гр. Добрич

Бакалавър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ - Икономически университет - гр. Варна, магистър по икономика, специалност „Публични финанси“ - Икономически университет - гр. Варна.

Контакти: тел.: 058/ 60 06 30, 
e-mail: activ_d@abv.bg, activ.dobrich@activ.bg, activ@activ.bg

Одитори, гл. счетоводители, счетоводители, експерти и специалисти - Гр. Благоевград

Надка Стоянова

Надка Стоянова

Управляващ съдружник в „Актив“ ООД, регистриран одитор, дипломиран експерт - счетоводител (диплом № 143/22.01.2001 г.)
Прочети повече