Нашият екип

Управители

проф. д-р Надя Костова

проф. д-р Надя Костова

Управител, регистриран одитор, сертифициран оценител на цели предприятия и вземания
  • Управляващ съдружник и професионален лидер на консултантско и одиторско дружество „Актив“ ООД.
  • Регистриран одитор, дипломиран експерт - счетоводител (диплом № 0207).
  • Сертифициран лектор от Института на дипломираните експерт - счетоводители в България (ИДЕС) по Международни счетоводни стандарти.
  • Доктор по икономика, професор към катедра „Счетоводна отчетност“ при Икономически университет - Варна.

Притежава опит като декан на финансово - счетоводен факултет и като зам. - ректор по научноизследователска дейност и развитие на кадрите на Икономически университет - Варна.

Притежава лиценз за бизнес - оценител на цели предприятия (№ 4198/08.09.1995 г.) и сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания от Камарата на независимите оценители в България (рег. № 500100030/14.12.2009 г.).

Работи като оценител към Агенцията по вписванията и е включена в списъка на вещите лица към Районен съд, Окръжен съд и Административен съд - Варна в клас „Съдебно - икономически експертизи“.

Специализант на The University of Delaware (САЩ) и Nottingham University Business School (Англия).

Защитила докторска дисертация на тема: „Счетоводна политика на търговските банки“. В конкурса за придобиване на академична длъжност „професор“ участва с монографичен труд на тема: „Организационни и методологически аспекти на оценката на предприятие“.

Автор на над 200 публикации в областта на счетоводната политика на предприятието и анализиране на неговите финансови отчети, както и по проблемите на оценяването на активите за целите на финансовата отчетност и на предприятието като цяло. Значимо място в трудовете заемат и въпросите, свързани със счетоводните и данъчните аспекти при покупко - продажбата на предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Част от публикациите обхващат и приложните аспекти на данъчното законодателство и на данъчния контрол в България.

Председател на „Обществото на предприемчивите жени“ към Асоциация „Да съхраним жената“ - гр. Варна.

Контакти:

тел.: 0875/ 15 22 73, 052/ 66 07 00, 052/ 66 07 17

e-mail: activ@activ.bg, n.kostova@activ.bg

Надка Стоянова

Надка Стоянова

Управляващ съдружник в „Актив“ ООД, регистриран одитор, дипломиран експерт - счетоводител (диплом № 0143)

Магистър по икономика, специалност „Счетоводна отчетност“ - ВИНС „Д. Благоев“ - Варна.

Притежава богат опит в провеждането на одити и консултиране.

Контакти:

тел.: 0875/ 15 22 73, 052/ 66 07 00

e-mail: activ@activ.bg

Експерти и специалисти - Централен офис - гр. Варна, ул. „Дунав“ № 5, ет. 2

Костадинка Коева

Костадинка Коева

Регистриран одитор, дипломиран експерт - счетоводител (диплом № 0598)

Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ - Икономически университет - Варна. 

Професионален лидер в областта на одита и консултирането. Ключов специалист по поддържането и актуализирането на „Стандарт за провеждането на независим финансов одит „Актив“.

Контакти:

тел.: 0875/ 15 22 73, 052/ 66 07 00, 052/ 66 07 18

e-mail: activ@activ.bg, kostadinka.koeva@activ.bg

Рени Николова

Рени Николова

Одитор, сертифициран оценител, експерт „Счетоводство и данъци“

Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ - Икономически университет - Варна, бакалавър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ - Икономически университет - Варна.

Притежава Сертификат за оценка на недвижими имоти от Камарата на независимите оценители в България (рег. № 100102375/02.01.2019 г.). Водещ специалист по оценяване, финансово - счетоводни анализи на предприятия, данъчно - счетоводно консултиране.

Контакти:

тел.: 0875/ 15 22 73, 052/ 66 07 00, 052/ 66 07 11, 0886/ 45 16 51

e-mail: activ@activ.bg, reny.nikolova@activ.bg

Биляна Гекова

Биляна Гекова

Управител на счетоводно предприятие, одитор, главен счетоводител - „Актив“

Mагистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ - Икономически университет - Варна, бакалавър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ - Икономически университет - Варна.

Контакти:

тел.: 0875/ 15 22 73, 052/ 66 07 00, 052/ 66 07 14

e-mail: activ@activ.bg, bilyana.kostova@activ.bg

 

Марина Костова

Марина Костова

Управител на счетоводно предприятие, одитор

Mагистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ - Икономически университет - Варна, бакалавър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ - Икономически университет - Варна.

Контакти:

тел.: 0875/ 15 22 73, 052/ 66 07 00, 052/ 66 07 15

e-mail: activ@activ.bg, marina.ilieva@activ.bg

Любляна Янкова

Любляна Янкова

Одитор, данъчен консултант

Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ - Икономически университет - Варна, бакалавър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ - Икономически университет - Варна.

Контакти:

тел.: 0875/ 15 22 73, 052/ 66 07 00, 052/ 66 07 06

e-mail: activ@activ.bg, l.yankova@activ.bg

Милена Янева

Милена Янева

Асистент - офис, специалист „Подбор на персонал“ и „Организиране на събития“

Магистър по икономика, специалност „Финанси“ - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, бакалавър по специалност „Екология и опазване на околната среда“ - Технически университет - Варна.

Контакти:

тел.: 0875/ 15 22 73, 052/ 66 07 00, 052/ 66 07 19

e-mail: activ@activ.bg, milena.ianeva@activ.bg

Теодора Иванова

Теодора Иванова

Офис мениджър, експерт „Събитиен мениджмънт“

Магистър по икономика, специалност „Мениджмънт“ - Икономически университет - Варна, бакалавър по икономика, специалност „Публична администрация“ - ВСУ „Черноризец Храбър“. 

Контакти:

тел.: 0875/ 15 22 73, 052/ 66 07 00

e-mail: activ@activ.bg

Николай Василев

Николай Василев

Организатор „Стопански дейности“

Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ - Икономически университет - Варна.

Контакти:

тел.: 0875/ 15 22 73, 052/ 66 07 00, 052/ 66 07 10

e-mail: activ@activ.bg

Експерти и специалисти - Офис - гр. Шумен, ул. „Хр. Ботев“ № 19, ет. 2

Гинка Братоева

Гинка Братоева

Ръководител - офис - гр. Шумен, одитор, експерт „Счетоводство и данъци“

Магистър по икономика, специалност „Икономика и организация на търговията“ - Икономически университет - Варна. 

Контакти:

тел.: 0887/ 39 12 85, 054/ 80 28 50, 0887/ 87 28 61

e-mail: activ@activ.bg, activ@abv.bg, ginka.bratoeva@activ.bg

Ралица Братоева - Димова

Ралица Братоева - Димова

Асистент - одитор - офис - гр. Шумен

Инженер - магистър по специалност „Инженерна логистика“ - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, бакалавър по икономика, специалност „Икономика“ - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Контакти:

тел.: 0887/ 39 12 85, 054/ 80 28 50

e-mail: activ@activ.bg, activ@abv.bg, ralica.bratoeva@activ.bg

Селма Керанова

Селма Керанова

Асистент - одитор - офис - гр. Шумен

Магистър по икономика, специалност „Икономика и управление на бизнеса“ - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, бакалавър по икономика, специалност „Икономика“ - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Контакти:

тел.: 0887/ 39 12 85, 054/ 80 28 50

e-mail: activ@activ.bg, activ@abv.bg, s.keranova@activ.bg

 

 

 

Експерти и специалисти - Офис - гр. Добрич, ул. „България“ № 1, ет. 3, офис 305

Таня Стоянова

Таня Стоянова

Ръководител - офис - гр. Добрич, одитор, експерт „Счетоводство и данъци“

Магистър по икономика, специалност „Финанси“ - Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов.

Контакти:

тел.: 0888/ 80 46 67, 058/ 60 06 30

e-mail: activ@activ.bg, activ_d@abv.bg

Гергана Петрова

Гергана Петрова

Асистент - одитор - офис - гр. Добрич

Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия“ - Стопанска академия „Д. А. Ценов“ -  Свищов, бакалавър по специалност „Информатика и информационни технологии“ - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Контакти:

тел.: 0888/ 80 46 67, 058/ 60 06 30

e-mail: activ@activ.bg, activ_d@abv.bg

Консултации за Вас