Участие на проф. д-р Надя Костова като гост - лектор на срещата на новосъздадения „Клуб на главния счетоводител“, организирана от Стопанска камара - Варна

На 02.12.2022 г. се проведе учредителната сбирка на „Клуб на главния счетоводител“, организирана по инициатива на Стопанска камара - Варна с участието като гост - лектор на проф. д-р Надя Костова, която направи дискусия по темата: „Казуси от практиката, вследствие прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица“.

Проф. Костова представи казуси, свързани с данъчното облагане на физическите лица. Дискутираха се въпросите, касаещи спецификата при облагането на доходите за положен личен труд и по договори за управление и контрол на местните и чуждестранните физически лица в качеството им на собственици и/или управители на търговски дружества; обвързаността на годишното деклариране по ЗДДФЛ с прилагането на Закона за ограничаване на разплащанията в брой при отпускане и получаване на заеми от физически лица и др. 

От присъстващите бяха зададени интересни въпроси, които изискват специфично документиране и приложимо данъчно третиране. Като знак за удовлетворение от проведената среща бяха получените аплодисменти и поканата към проф. Костова от Изпълнителния директор на Стопанска камара - Варна - инж. Огнян Спасов за бъдещо сътрудничество.

Още новини

На вниманието на търговците
Участие на консултантско и одиторско дружество АКТИВ в благотворителна кампания „Аз Вярвам и Помагам“
На вниманието на Интрастат операторите
Консултации за Вас