Срокове за коригиране и внасяне на авансови вноски

На своята интернет страница НАП напомня, че:

На 15 ноември изтича срокът, в който:

- фирмите, както и

- физическите лица, извършващи дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително ЕТ и регистрираните земеделски стопани, избрали да се облагат с данък върху годишната данъчна основа, могат да коригират размера на декларираните от тях авансови вноски за корпоративен данък или данък върху доходите за 2022 г. 

На 1 декември изтича и срокът за плащане на месечната авансова вноска за месец декември и тримесечната авансова вноска за трето тримесечие на 2022 г.

Фирмите, чиито нетни приходи от продажби за 2020 г. надвишават 300 000 лв., са длъжни да правят авансови вноски за корпоративен данък. Те са месечни /при нетни приходи от продажби за годината преди предходната над 3 000 000 лв./ и тримесечни /при нетни приходи от продажби за годината преди предходната от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително/ и се определят на база на прогнозната данъчна печалба за текущата година.

Увеличението/намалението на авансовите вноски, се ползва след подаване на декларация за промяна, по електронен път с квалифициран електронен подпис /КЕП/ през е-портала на НАП.  За коригиране на месечната вноска за месец декември и тримесечната вноска за трето тримесечие на 2022 г. декларацията трябва да бъде подадена най-късно на 15 ноември 2022 г., въпреки че срокът за внасянето им е до 1 декември 2022 г.

Източник: https://nra.bg

Снимка: https://unsplash.com/photos/82TpEld0_e4

Още новини

На вниманието на търговците
Участие на консултантско и одиторско дружество АКТИВ в благотворителна кампания „Аз Вярвам и Помагам“
На вниманието на Интрастат операторите
Консултации за Вас