НАП променя автоматично идентификационни номера по ЗДДС на физическите лица от 1 октомври

На интернет страницата си Националната агенция за приходите информира, че от 1 октомври 2022 г. служебно ще промени идентификационния номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона за физическите лица, различни от едноличен търговец, които са вписани в регистър БУЛСТАТ с единен идентификационен код, различен от единен граждански номер или личен номер на чужденец, и за които до тази дата идентификационният номер за целите на ДДС е единният граждански номер или личният номер на чужденец, пред който е поставен знакът „BG“. 

За тези лица считано от 1 октомври 2022 г. идентификационният номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона е единният идентификационен код по БУЛСТАТ, пред който се поставя знакът „BG“.

Промените са в унисон с измененията на Правилника за прилагане на Закона за ДДС с цел защита на личните данни на физическите лица (в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета за защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни).

 

Източник: https://nra.bg

Снимка: https://unsplash.com/@nhillier

Още новини

2 октомври е крайният срок за подаване на коригиращи декларации
30-ти септември е срокът за подаване на ГФО за 2022 година
Информация във връзка с влезли в сила промени в ЗАДС, в сила от 01.08.2023 г.
Консултации за Вас