Маркетингов одит

Маркетингов одит

Маркетинговият одит представлява оценка на отделните функции във фирмата.

Маркетинговият одит е систематично, критично и безпристрастно обективно изследване на фирмената маркетингова позиция.

Обичайният поръчител на маркетинговия одит е "топ мениджмънта" на фирмата.

Провеждане на маркетинговия одит
 • Дейности преди одитирането
  • Планиране на одита
 • Процес на одитиране
  • Събиране на информация: вътрешна и външна
  • Анализиране на информацията, оценка и обобщение
  • Формулиране на препоръки
 • Дейности след одитиране
  • План за изпълнение
  • Синхронизиране на дейностите
Обхват на маркетинговия одит
 • За отрасъла
  • Характеристика на отрасъла
  • Тенденции
  • Позиция на фирмата на пазара
 • За фирмата
  • Характеристика на фирмата
  • История
  • Цели
  • Настоящи силни и слаби страни
 • За пазара
  • Структура
  • Сегментиране на пазара от гледна точка на фирмата
  • Пазарни ниши, заети и идентифицирани от фирмата
  • Способност на фирмата да влияе върху пазара
  • Конкуренти
 • За продукта
 • За дистрибуцията
 • За промоцията
 • За цените

За целите на управленския одит горепосочения обхват на маркетинговия такъв следва да се разшири със следните сектори:

 • За идеята
 • За тестването
 • За решенията
 • За ефективността на средствата, изразходвани за маркетинг
 • За документооборота в маркетинговия процес
 • За маркетинговата информационна система
 • За специалистите по маркетинг - оценка за ниво и ефективност
 • За продажбите и ефективността от рекламния бюджет
 • За доставките
 • При стремеж за изчерпателност могат да се специфицират и други сектори