Бизнес

Бизнес

 • Бизнес консултиране
 • Бизнес оценяване
  • На цяло предприятие
  • На дружествен дял
  • На физическа стойност на акции
  • На машини и съоръжения
  • На недвижими имоти
  • На интелектуална собственост
 • Стратегически ресурсен анализ на бизнеса
 • Управление на риска
 • Управление на предприятия в криза
 • Управление на предприятия в ликвидация
 • Управление на предприятия в процедура по несъстоятелност с цел избягване на ликвидация
 • Организационно преструктуриране на дейността
 • Бизнес проекти
  • Бизнес план за развитие за определен период от време
   • Анализ на външна и вътрешна среда
    • Организационна форма
    • Характеристика на дейността
    • Финансово-икономическото състояние
    • Оценка за действащо предприятие
    • Персонал и организационно-управленска структура
    • Имуществената стойност
    • Оценка на ефективността на мениджмънта
    • Макро- и микроикономическата среда
    • Обществена среда
    • Правна среда
    • Отрасъл, дейност и услуга
    • Систематични и несистематични рискове, свързани с дейността
    • SPACE анализ
    • Структурен анализ на бизнеса
    • Жизнен цикъл на продукта
    • SWOT анализ
   • Планиране и прогнозиране
    • Стратегическо планиране
    • Стратегически алтернативи
    • Маркетингови политики
    • Прогнозни финансови – икономически показатели
  • Инвестиционен проект
   • Инвестиционен план
   • Технико-икономическа обосновка
   • Финансово-икономическа обосновка
   • Прогнозни финансово-икономически показатели
   • Оценка на риска
    • норма на възвръщаемост
    • срок на откупуване на инвестицията
   • Информационен проспект
   • Информационен меморандум
   • Финансов модел
  • Проекти за стабилизиране и развитие
   • Оздравителни програми
   • Оптимизация на събираемостта на вземанията
    • подходи: търговски, правен, финансов, рекламен, одиторски
   • Оптимизиране на разходите чрез АВС анализ
    • класифициране на бизнес процесите и свързването им в мрежа в хоризонтална и вертикална посока
    • построяване на функционално-информационни или обектно ориентирани модели на бизнес процесите
    • определяне на себестойността на бизнес процесите, отчитайки единица резултат (фактор)
   • Искане за отпускане на банков кредит
    • финансово-икономическа обосновка
    • прогнозни финансови потоци
    • бизнес план за развитие за периода на кредита
  • Проекти по програми на ЕС
   • Консултации за подбор на най-подходящата Европейска програма за конкретното дружество, според проблемите, които трябва да решава
   • Консултации относно механизмите и начина на действие на различните европейски програми в България и текущите конкурси, открити за български бенефициенти
   • Консултации относно изискванията за разработване и представяне на проекти в рамките на различните европейски програми
   • Консултации, свързани с изготвянето на проекти и попълване на необходимата документация
   • Консултации по управлението и изпълнението на вече утвърдени проекти
   • Анализ на бизнес процесите, определяне на специфичните нужди за привличане на външно финансиране и разработване на план за участие в програми на ЕС
   • Проучване, анализ и подпомагане при прилагането на европейски стандарти и нормативни изисквания
   • Подготовка на пакета от документи за кандидатстване на дружеството пред съответните български и европейски институции в зависимост от изискванията на програмата
   • Изготвяне на проектна документация по финансиращите програми
   • Цялостно изготвяне на проекти по различните линии на финансиране от ЕС