Анкета на Актив

Споделете вашето мнение

Актив като водещ независим доставчик на одит и консултански услуги, и след членството си в Geneva Group International продължава да извежда класация „Актив”, която позиционира фирмите, участващи в нея по пет критерия: общо приходи; финансов резултат след облагане; коефициент на ефективност; размер на собствения капитал и индекс АКТИВ, изчислен като средно претеглен от местата на фирмата по останалите критерии.

Убедени сме че компонентите на класацията, използвани за добра практика имат отношение до:

  • Стремежът Ви за по-висока ефективност на ресурсите;
  • Мотивацията Ви за генериране на по-високи финансови приходи;
  • Грижата Ви за увеличаване производителността на труда;
  • Плановете Ви за конкурентно позициониране;
  • Работата Ви по определяне на пазарния дял;
  • Търсенето Ви на устойчиви критерии за сравнение с външния бизнес свят;
  • Страховете Ви за фирменото Ви присъствие в бизнес живота на страната ни;
  • Тревогите Ви за постигане на реални ползи от прозрачността на бизнеса.

Затова Актив се стреми, мотивира и грижи да улесни плановете, работата и търсенето Ви и да намали страховете и тревогите Ви, създавайки достъп до класацията, а и развивайки себе си така, че да Ви бъде полезен.

Предварително Ви благодарим за готовността да попълните анкетата. Вашите отговори са важни за нас, а Вашата оценка ще ни помогне за бъдещото развитието и усъвършенстване на класацията.

Открихте ли името на Вашата фирма в класация „Актив"?

Помага ли Ви класация "Актив" при определяне пазарнaта позиция на Вашата фирма?

Полезна ли Ви е класация "Актив" в опитите Ви за сравнение с външния бизнес свят?

Смятате ли, че класация "Актив" е реално отражение на бизнес живота в България?

Мислите ли, че трябва да бъде направено класиране на фирмите в България и по други показатели?

Ако отговорът Ви е „Да” - кои показатели?

Биха ли Ви били полезни класации на фирмите в България по области?

Биха ли Ви били полезни класации на фирмите в България по икономически дейности?

Какви други класации на фирмите в България биха Ви били полезни?

Вашите отговори няма да бъдат разкривани по никакъв повод и начин. Te ще бъдат използвани единствено и само при обработка на анкетата.

Екипът на АКТИВ е на разположение за допълнителна информация във връзка с Класация Актив