ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

Оферти

Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант

Уважаеми Дами и Господа,

В желанието си да Ви улесни и да Ви бъде полезен, екипът на АКТИВ® разработи автоматизиран „Финансово-счетоводен анализ”, за генерирането на който е достатъчно да бъдат попълнени формите на годишния финансов отчет. Продуктът съдържа 9 основни анализа, включващи таблици, графики и текстове, както и приложения с общ обем 58 страници.

При разработването на електронния „Финансово-счетоводен анализ” е използвана методологията, публикувана в книгата „Финансово-счетоводен анализ” с автор – доц. д-р Надя Костова, издадена през 2010 г. от „Актив-К” ООД.

Във връзка с горепосоченото предлагаме на Вашето внимание следната оферта:

Продукт
Съдържание
Цена *
Финансово-счетоводен анализ на база годишни финансови отчети по:
> НСФОМСП – Вариант 1;
> МФСО – Вариант 2.
Финансово-счетоводният анализ включва:
> Анализ на активите и значими показатели, свързани с тях;
> Анализ на капитала и пасивите и значими показатели, свързани с тях;
> Анализ на приходите и разходите;
> Анализ на паричните потоци;
> Анализ на ликвидността;
> Анализ на платежоспособността;
> Анализ на рентабилността;
> Анализ на дивидентната политика;
> Оценка на риска от финансова
несъстоятелност.
240 лв. с ДДС

Може да поръчате продукт "Финансово-счетоводен анализ" като попълните нашата онлайн заявка по-долу или изтеглите и попълните заявка в Microst Word формат!.

Заплащането е по разплащателна сметка на “Бизнес Практика Актив” ООД в ТБ “Алианц България” - гр. Варна, IBAN: BG98BUIN70061025764013, BIC: BUINBGSF. Цената се заплаща 100% при подаване на заявката.

Заявка може да изпратите до: “Бизнес Практика Актив” ООД, ЕИК 103119530, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Дунав” №5; факс: 052/ 66 07 30; 66 07 31 или е-mail: activbg@dir.bg.

Управител: Симеон Симов

ЗАЯВКА

Финансово-счетоводен анализ - автоматизиран електронен вариант
Вариант I Вариант II


Данни за контакт:
Фирма:
Адрес:
Тел.:
Факс:
e-mail:
Име на заявителя:

Данни за фактура:
Ид. №:
Ид. № по ДДС:
Данъчен адрес:
МОЛ:
Начин на плащане: банков път

АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV