ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

Оферти

О.К. за одитните комитети

Уважаеми Дами и Господа,

Съгласно разпоредбите на Закона за независимия финансов одит съществува задължително изискване към предприятията, извършващи дейност от обществен интерес да се създаде одитен комитет. В обхвата на това нормативно изискване попадат следните предприятия: публични дружества и емитенти на ценни книжа в страната; кредитни институции; застрахователи, презастрахователи, здравноосигурителни и пенсионно осигурителни дружества; търговски дружества, които произвеждат, пренасят и продават електрическа енергия и топлоенергия; търговски дружества, които внасят, пренасят, разпределят и транзитират природен газ; търговски дружества, които предоставят водоснабдителни, канализационни и телекомуникационни услугии; „Български държавни железници” ЕАД и дъщерните му предприятия.

Извън законовия регламент, създаването на одитни комитети е целесъобразно за всички предприятия, подлежащи на независим финансов одит, като това би довело до изграждане на вътрешни контролни системи на едно по-високо ниво със съответните ползи за собственици, инвеститори и общество.

Във връзка с горното екипът от специалисти на Актив® разработи:
Продукт
Описание
Съдържание
Цена
“О.К. за одитните комитети” Писмена активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети. 23 документа с общ обем от 57 стр., включващи конкретни предложения за текстове на устав, договори, резолюции, доклади, декларации, както и за всички останали документи, свързани с дейността на одитните комитети. 180 лв. с включен ДДС

Оценете това като попълните нашата онлайн заявка или изтеглите и попълните заявка в Microsoft Word формат!.

Заявка може да изпратите до: “Бизнес Практика Актив” ООД, ЕИК 103119530, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Дунав” №5; факс: 052/ 66 07 30; 66 07 31 или е-mail: activbg@dir.bg.

Заплащането е по разплащателна сметка на “Бизнес Практика Актив” ООД в ТБ “Алианц България” - гр. Варна, IBAN: BG98BUIN70061025764013, BIC: BUINBGSF. Цената се заплаща 100% при подаване на заявката.

Управител: Симеон Симов

ЗАЯВКА

О.К. за одитните комитети

Данни за контакт:
Фирма:
Адрес:
Тел.:
Факс:
e-mail:
Име на заявителя:

Данни за фактура:
Ид. №:
Ид. № по ДДС:
Данъчен адрес:
МОЛ:
Начин на плащане: банков път

АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV