ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

Оферти

Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт

Уважаеми Дами и Господа,

В желанието си да Ви улесни и да Ви бъде полезен, екипът на АКТИВ® разработи Практико-приложен пакет „Годишен отпуск” (адаптируем електронен вариант), който е съобразен с всички промени и изисквания на трудовото законодателство, свързани с годишния отпуск.

Във връзка с горепосоченото предлагаме на Вашето внимание следната оферта:

Продукт
Съдържание
Цена *
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" – адаптируем продукт. 1. Заповед за изготвяне на график за ползване на отпуск в предприятието.
2. Заявление за ползване на платен годишен отпуск.
3. Индивидуален график за ползване на платен годишен отпуск.
4. Заповед за утвърждаване на график за ползване на отпуск в предприятието.
5. Списък на запознатите с утвърдения график работници и служители.
6. Заявление за ползване на отпуск от работника /служителя.
7. Заповед от работодателя за разрешаване ползването на отпуск.
8. Заповед от работодателя за отказ на ползването на отпуск.
9. Заповед за отлагане ползването на отпуск по чл.176 ал.1 от КТ.
10. Заявление по чл.173 ал.9 от КТ за ползване на отложен/отказан отпуск.
11. Заповед по чл.173 ал.7 т.3 от КТ за предоставяне на непоискан отпуск.
12. Заявление за отлагане ползването на отпуск по чл.176, ал.4 от КТ.
13. Заявление за отлагане ползването на отпуск по чл.176, ал.2 от КТ.
14. Заповед за разрешаване отлагането на отпуск по чл.176, ал.2 от КТ.
15. Справка за отчитане ползването на платен отпуск през годината.
16. Справка за размера и давностния срок на неползвания платен отпуск.

72 лв. с ДДС

Заявка може да изпратите до: “Бизнес Практика Актив” ООД, ЕИК 103119530, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Дунав” №5; факс: 052/ 66 07 30; 66 07 31 или е-mail: activbg@dir.bg.

Заплащането е по разплащателна сметка на “Бизнес практика Актив” ООД в ТБ “Алианц България” АД – Варна, код BUINBGSF, IBAN: BG98BUIN70061025764013.

Оценете това като попълните нашата онлайн заявка по-долу или изтеглите и попълните заявка в Microst Word формат!


Управител: Симеон Симов

ЗАЯВКА

Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт


Данни за контакт:
Адрес:
Тел.:
Факс:
e-mail:
Лице за контакт:

Данни за фактура:
Фирма:
Ид. №:
Ид. № по ДДС:
Данъчен адрес:
МОЛ:
Начин на плащане: банков път

АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV