ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

Екип

ПРОФЕСИОНАЛЕН ЛИДЕР
От личностно към партньорско съвършенство
Надя Костова

проф. д-р НАДЯ ЕНЧЕВА КОСТОВА, (управляващ съдружник в „АКТИВ” ООД), регистриран одитор - дипломиран експерт-счетоводител (диплом №0207), сертифициран лектор по Международни счетоводни стандарти, доктор по икономика, професор към катедра „Счетоводна отчетност” при Икономически Университет - гр. Варна. Притежава административен опит като Декан на Финансово-cчетоводен факултет в Икономически университет - гр. Варна.

Специализантка на The University of Delaware (САЩ) и Nottingham University Business School (Англия). Автор на публикации в областта на счетоводната политика на предприятието и икономическото анализиране на дейността му. Защитила докторска дисертация на тема „Счетоводна политика на търговските банки”.

Член на Управителния съвет на асоциация "Да съхраним жената" и председател на "Обществото на предприемчивите жени" към нея.

Притежава лиценз за бизнес-оценител на цели предприятия (№4198 от 08.09.1995г.) и сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания от Камарата на независимите оценители в България (рег. № 500100030/14.12.2009 г.).

Включена е в списъка на регистрираните одитори по чл. 102, ал. 1 от Кодекса за застраховането, в списъка на контрольорите и проверителите към Агенцията по вписванията, утвърден със Заповед № РД-01-304 / 28.04.2011 г. на Изпълнителния директор и в списъка на вещите лица към Варненски окръжен съд в клас „Съдебно-икономически експертизи”.

> През 2001 г. е избрана за “Жена – предприемач на годината” на едноименния конкурс, организиран от “Асоциация да съхраним жената”.
> През 2002 г. получава специалната награда на Националния конкурс “Бизнес дама на годината”, организиран от в-к “Ние, жените”.
> През 2009 г. е отличена с грамота за значим обществен принос на първия обществен форум „Достойни варненки”, иницииран от община Варна и асоцияция „Да съхраним жената”, подкрепен от Варненска и Великопреславска Митрополия, Варненската търогвско-индустрилна камара, Камарата на строителите, Регионалната занаятчийска камара, „Интерсервиз Узунови”АД, „Морска технологична компания”, „Делфин” АД, „Планекс Холдинг” и списание „Фаворит”.
> През 2011 г. получва награда за висок професионализъм и принос за развитие на икономиката във варненския регион от Варненската търогвско-индустрилна камара.

Доклад за прозрачност на регистриран одитор Надя Костова за: 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г.

БИЗНЕС ЛИДЕР
По отделно сме много добри, а заедно сме невероятни
Симеон Симов

СИМЕОН ДИМИТРОВ СИМОВ, (управляващ съдружник в „АКТИВ” ООД) - инженер-химик, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - гр. Бургас, специализант по икономика към Икономически университет - гр. Варна и към The University of Delaware - САЩ, магистър по управление.

Специализира в сферата на управленския одит. Има практически опит като мениджър на завод за торове, Двореца на Културата и Спорта - гр.Варна, „Търговски дом” АД - гр.Варна.

Член на Българската асоциация по маркетинг.

Притежава лиценз за бизнес-оценител на цели предприятия (№4282 20.10.1995г.) и сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания от Камарата на независимите оценители в България (рег. № 500100031/14.12.2009 г.).

Включен е в списъка на вещите лица към Агенцията по вписванията, утвърден със Заповед № РД-01-317 / 04.05.2011 г. на Изпълнителния директор и в списъка на вещите лица към Варненски окръжен съд в клас „Съдебно-икономически експертизи”.

ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ И МЕНИДЖЪРИ
Михаела Хараланова

МИХАЕЛА ХАРАЛАНОВА, управляващ съдружник в „Бизнес практика Актив”ООД, висше техническо образование, магистър - инженер по специалност „Електронна техника и микроелектроника”, втора специалност „Маркетинг и реклама”, специализация по управление във „Висша школа по мениджмънт” към Икономически университет - гр. Варна, вътрешен одитор по системите на качеството ISO 9000. Притежава сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения (№1 от 06.11.04 г.), сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти (№20 от 15.12.06 г.) и сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект (№24 от 29.07.06 г.)

Даниел Симов

ДАНИЕЛ СИМОВ, управляващ съдружник в „АКТИВ H ” ООД, бакалавър по икономика, специалност „Икономика на строителството” и магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол” към Икономически университет - Варна. Студент специалност „Стопанско управление”, ВСУ „Черноризец Храбър”. Притежава Удостоверение за Медиатор (№106/2010г.) от Съюза на юристите в България и е вписан в Единен регистър на медиаторите към Министерство на Правосъдието под № 20100810004/10.08.2010 г.

Сивия Стоянова

СИЛВИЯ СТОЯНОВА, управител на „Счетоводна практика Актив” ООД, одитор, магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол” в Икономически университет - гр. Варна. Включена е в списъка на вещите лица към Варненски окръжен съд в клас „Съдебно-икономически експертизи”.

Гинка Братоева

ГИНКА БРАТОЕВА, мениджър - офис – гр. Шумен, одитор, магистър по икономика, специалност „Икономика и организация на търговията” в Икономически университет - гр. Варна.

Таня Стоянова

ТАНЯ СТОЯНОВА, мениджър - офис – гр. Добрич, одитор, магистър по икономика, специалност „Финанси” в Стопанска академия „Димитър Ценов” - гр. Свищов.

Пламена Стоянова

ПЛАМЕНА СТОЯНОВА, мениджър - офис - гр. София, регистриран одитор (диплом №0662/12.01.2009 г.), магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол” в Икономически университет - гр. Варна.

ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ
Петя Железарска

ПЕТЯ ЖЕЛЕЗАРСКА, дипломиран експерт-счетоводител/ регистриран одитор (диплом № 0710/27.12.2010 г.), магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол” в Икономически университет - гр. Варна.

Надка Стоянова

НАДКА СТОЯНОВА, дипломиран експерт-счетоводител от 1992 г., регистриран одитор (диплом № 143/22.01.2001), висше образование. Притежава значителен опит в одита на производствени предприятия.

Костадинка Коева

КОСТАДИНКА КОЕВА, регистриран одитор (диплом № 0598/08.12.2003), магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол” в Икономически университет - гр. Варна.

СПЕЦИАЛИСТИ
Маргарита Боева

МАРГАРИТА БОЕВА, одитор, висше икономическо образование, специалност "Стокознание", Икономически университет - Варна. Магистър по специалност "Счетоводство и одит на банките" при Стопанска академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов.

Даниела Захариева

ДАНИЕЛА ТОДОРОВА, одитор, висше образование, магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол”, Икономически университет - гр. Варна.

Рени Николова

РЕНИ НИКОЛОВА, одитор, магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол” в Икономически университет - гр. Варна.

Константина Константинова

КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВА, одитор - офис София, магистър по специалност “Публични финанси” в Университет за национално и световно стопанство – гр. София, бакалавър по специалност "Финанси" в Бургаски свободен университет.

Доротея Илиева

ДОРОТЕЯ ИЛИЕВА, помощник oдитор, магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол” - Икономически университет - гр. Варна.

Галина Господинова

ГАЛИНА ГОСПОДИНОВА, асистент одитор, бакалавър по специалност „Счетоводство и контрол” в Икономически университет - гр. Варна, магистър по специалност „Корпоративни финанси” в Икономически университет - гр. Варна.

Кристина Манолова

КРИСТИНА МАНОЛОВА, главен счетоводител, бакалавър по икономика, специалност „Стопанско управление” в Икономически университет - гр. Варна, магистър по икономика, специалност „Финансов мениджмънт” - Стопанска академия „Д. А. Ценов” - гр. Свищов.

Татяна Спасова

ТАТЯНА СПАСОВА, главен счетоводител, бакалавър по икономика, специалност “Аграрна икономика” в Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – гр. Свищов, магистър в специалност „Счетоводство и контрол” в Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – гр. Свищов.

Биляна Костова

БИЛЯНА КОСТОВА, одитор, счетоводител, магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол” в Икономически Университет - гр. Варна.

Марина Костова

МАРИНА КОСТОВА, одитор, счетоводител, магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол” в Икономически Университет - гр. Варна.

Галина Димова

ГАЛИНА ДИМОВА, счетоводител, бакалавър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол” в Икономически университет – гр. Варна. Студент към ACCA (partly qualified).

Лилия Лазарова
ЛИЛИЯ ЛАЗАРОВА, счетоводител, магистър по специалност “Икономика на търговията” в Университет за национално и световно стопанство – гр. София.
Снежина Стойкова
СНЕЖИНА СТОЙКОВА, главен счетоводител, магистър по специалност “Счетоводство и контрол” в Икономически университет – гр. Варна.
Ралица Братоева

РАЛИЦА БРАТОЕВА, счетоводител - офис Шумен, студент в специалност „Икономика” в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.

Весела Велева

ВЕСЕЛА ВЕЛЕВА, счетоводител, магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол” в Икономически университет – гр. Варна.

Цветелина Колева

ЦВЕТЕЛИНА КОЛЕВА, счетоводител, магистър инженер от Технически Университет - гр. София, специалност "Информатика, автоматика и управляваща техника", специализация: "Роботика" и магистър по специалност "Счетоводство и контрол" в Икономически Университет - гр. Варна.

Златина Стилиянова

ЗЛАТИНА СТИЛИЯНОВА, счетоводител, магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол” в Икономически университет гр.Варна.

СЛАВЕНА ХРИСТОВА

СЛАВЕНА ХРИСТОВА, счетоводител, магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол” в Икономически университет – гр. Варна.

ГЕРГАНА ТОДОРОВА

ГЕРГАНА ТОДОРОВА, счетоводител – офис гр. Шумен, магистър по икономика, специалност „Финансов мениджмънт” в Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – гр. Свищов.

СИЛВИЯ СЛАВОВА

СИЛВИЯ СЛАВОВА, счетоводител, магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол” в Икономически университет гр. Варна.

ГЕРГАНА ТРУХЧЕВА

ГЕРГАНА ТРУХЧЕВА, оперативен счетоводител – офис Добрич. Бакалавър по специалност „Счетоводство и контрол” в Икономически университет гр. Варна. Магистър по специалност „Валутен, митнически и данъчен контрол” в Стопанска академия „Д.А.Ценов” – гр. Свищов.

Лилия Захариева

ЛИЛИЯ ЗАХАРИЕВА, асистент мениджър счетоводство и одит, магистър по специланост "Счетоводство и контрол" и бакалавър по специалност „Стопанско управление” в Икономически университет - гр. Варна.

Милена Бянова

МИЛЕНА БЯНОВА, специалист финансови и стопански анализи, висше образование, бакалавър по екология, специалност „Екология и опазване на околната среда”, Технически университет - Варна, магистър по финанси, специалност „Финанси”, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”.

Ивелина Димитрова

ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА, бизнес анализатор, бакалавър по специалност “Компютърни системи и технологии” в Технически Университет – гр. Варна.

Мадлена Василева

МАДЛЕНА ВАСИЛЕВА, бизнес анализатор, инженер-химик, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - гр. Бургас, магистър по специалност “Счетоводство и контрол” в Икономически университет – гр. Варна. Практически опит в управлението на технологични процеси. Вътрешен одитор по Комплексната система за управление ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001.

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ, мениджър проекти по недвижима собственост, висше образование, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, специалност "Счетоводство и контрол", Икономически университет - гр. Варна.

Магдалена Василева

МАГДАЛЕНА ВАСИЛЕВА, офис мениджър, висше образование, магистър по екология, специалност ”Екология и опазване на околната среда„, Технически университет - Варна.

Доротея Павлова

ДОРОТЕЯ ПАВЛОВА, куратор - Галерия "Актив Арт", магистър-културолог по специалност „Културология” в СУ „Св.Климент Охридски” – гр. София.

МИНКА ПЕТРОВА, сътрудник, висше образование, икономист, специалност „Икономика на промишлеността”, Икономически университет - Варна.

Димитър Димитров

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, офис сътрудник, бакалавър по специалност „Индустриален мениджмънт и предприемачество”, ВСУ "Черноризец Храбър" - гр. Варна.

РЕЗИДЕНТИ

ПЕТЯ ИВАНОВА, резидент на АКТИВ за гр. Монтана, счетоводител, бакaлавър по специалност "Прогнозиране и планиране" и магистър по специалност "Счетоводство и контрол" в Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – гр. Свищов.

КОНТРАГЕНТИ

ОРЛИН РАДКОВ, системен администратор, бакалавър по специалност “Компютърни системи и технологии” в Технически Университет – гр. Варна.

БИВШИ СПЕЦИАЛИСТИ с особени заслуги за развитието на Актив
ВЯРА СЕРБЕЗОВА - одитор

ВЕРА СЪРТЛИЙСКА - одитор

ПРИЯТЕЛ, който винаги ще помним и ще бъде с нас
Петя Тихомилова

ПЕТЯ ТИХОМИЛОВА (1975 - 2011 г.), одитор, магистър по икономика, специалност “Финанси” в Университет за национално и световно стопанство - гр. София.

АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV