ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

История

Офис сграда Актив, Варна, ул. Дунав 5През месец април 1995 г. е създадено Актив ООД с основна дейност: oдит, финансови и счетоводни консултации, eкспертизи, oценки на активи и пасиви. Основатели на дружеството са Надя Костова и Симеон Симов.

С разширяване на дейността в съответствие с нарастналото търсене на квалифицирана помощ в областта на обработка на счетоводна информация през 1996 г. е създадено Актив-Чар ООД.

С цел пълното обхващане на икономическата проблематика през следващата 1997 г. са създадени Актив-К ООД (преименувано през 2012 г. на Бизнес Практика Актив ООД) и Актив-Експо ООД.

Първото е специализирано в издателската дейност. Дружеството притежава Издателски Идентификатор № 9587/1997 г. Направен е опит да се отговори на нарастналата потребност от актуална икономическа литература в условията на постоянно изменяща се законова рамка.

С цел практическото усвояване на промените в счетоводното законодателство Актив-Експо ООД се насочва към организирането на специализирани образователни курсове, в т.ч. и за подготовка на кандидати за придобиване на правоспособност като дипломирани експерт-счетоводители.

През следващата година дружеството с удостоверение №17/1998 от Министерството на труда и социалната политика, е лицензирано за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.

През 1999 г. Актив ООД е регистрирано в Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) като специализирано одиторско предприятие (ДВ. бр.23/1999г.).

През 2003 г. е създадено Актив–Софт ООД. Дружеството е специализирано в областта на информационните технологии и IT решенията.

През месец ноември 2004 г. основният екип на Актив® се настанява в своя офис сграда намираща се на ул. "Дунав" 5, гр. Варна.

В партньорство с немската консултантска фирма АБГ, през 2008 г. е създадено Актив АБГ ООД, съчетаващо в себе си потенциала на Актив® и АБГ. Предлага комплексни решения, изведени при наличие на българо-немски поглед, характеризиращ се едновременно с гъвкавост и точност.

Също през 2008 г. Актив® става член нa мултидисциплинарната мрежа GGI (Geneva Group International) - една от световните водещи мрежи от професионални и независими, счетоводни, одиторски, правни и консултантски фирми, доказано работещи с висококачествени стандарти. Международните независими членове на GGI предоставят на нашите клиенти и партньори достъп до високо качество, обединен опит, глобални пазарни познания и специализирани решения за нуждите на техния национален и международен бизнес.

От началото на 2009 г. Актив® е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN) - мрежа от независими одиторски, счетоводни, правни фирми и такива за данъчно, управленско и финансово консултиране. Членовете на ANN са компании, които работят независимо, но имат една обща цел – да усъвършенстват своя опит в полза на клиентите. Мрежата е посветена на предоставянето на професионални услуги с високо качество, чрез консолидиране на национален експертен и творчески потенциал.

Актив ООД e в списъка на контрольорите и проверителите към Агенцията по вписванията, утвърден със Заповед № РД-01-215 / 12.03.2010 г. на Изпълнителния директор.

За времето от своето учредяване досега, Актив® изведе и ще отстоява в бъдеще своята същност, а именно: “Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса”.

АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV