ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

Архив на Икономически бюлетин - доклади и акценти

Одит
Данъци
Право
Финанси
Счетоводство
Бизнес
Икономически бюлетин

ОДИТ

СЧЕТОВОДСТВО

Отчитане на амортизациите. Счетоводен стандарт 4 (СС4).
Предприятията разработват и утвърждават амортизационен план за всеки амортизируем актив или за групи еднородни по вид и еднакви по стойност амортизируеми активи. Планът съдържа следния минимален брой реквизити...

Застраховането в туризма
Туризмът в голямата си част предполага извършване на услуги, като приходите от основната дейност се генерират най-естествено в сметка 703. При един преглед обаче върху счетоводното отчитане в българските хотели прави впечатление, че много често продажба на веществена продукция се отчита като невеществена като например свободната консумация в ресторанта на хотела се осчетоводява като продажба на услуги вместо на готова продукция. По наше мнение това би могло много лесно да се оправи като отделим за целта и аналитична сметка....

Инвентаризация
Предприятията извършват инвентаризация на активите и пасивите, като задължително един път в годината на краткотрайните активи и на пасивите във връзка със съставянето на годишния счетоводен отчет, т.е. фактически се проверяват чрез различни способи натуралните и стойностните параметри на активите и пасивите на предприятието към точно определена дата, съпоставят се получените резултати със счетоводните данни и се установяват евентуални разлики...

ДАНЪЦИ

Облагане с ДДС на употребявани моторни превозни средства придобити от страни членки на европейския съюз
С приемането на страната ни, като пълноправен член на Европейския съюз считано от 01.01.2007 г. възникнаха редица въпроси относно облагането с данък върху добавената стойност на доставките на употребявани автомобили, които дълго време не намираха конкретно решение или за които в медиите се разпространяваха неточни твърдения. Едно от тях е масовото тиражиране на твърдението, че при придобиването на употребявани моторни превозни средства от страни членки на европейския съюз няма да се начислява ДДС. Това твърдение е вярно, но засяга само специфични конкретни случаи и в този смисъл е непълно и подвеждащо. Напоследък излязоха коментари и Указания на Националната агенция за приходите и коментари на различни автори, които доведоха до редица отговори на специфични и неизяснени до момента въпроси...

Данъчно третиране на доставката на земи от гледна точка на Закона за ДДС, в зависимост от различното им третиране по смисъла на ЗУТ
Една от съществените промени, която настъпи с приемането на новият Закон за Данък добавена стойност в сила от 01.01.2007 г. спрямо предходният, а и предходните закони е свързана с третирането на освободените доставки, в т.ч. доставките свързани със земя...

Данъчно третиране на сделките със сгради, които притежават статут на „нови“
Съгласно чл.45, ал.3 от Законa за данък добавена стойност „Освободена доставка" е и доставката на сгради или на част от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях. От тази част на закона става ясно, че доставките на „нови“ сгради подлежат на облагане с Данък добавена стойност по общия ред на Закона...

Проблемни въпроси, възникващи при придобиване на недвижими имоти от чужденци
Конституцията на Република България и Закона за собствеността изрично забраняват чужденци и чуждестранни юридически лица да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република България, с изключение на наследените по закон, за които съществува задължение за прехвърляне на собствеността в 3-годишен период от откриване на наследството. Законът за собствеността дава възможност чужденци и чуждестранни юридически лица да придобиват право на собственост върху сгради и ограничени вещни права върху недвижим имот в страната, освен ако със закон е установено друго...

Ишлеме
Преработката на ишлеме е вид услуга и приходът от продажбата следва да се отчита по сметка 703 Приходи от продажба на услуги. Съгласно т.7 от НСС 18 – Признаване на приходи, приходът, свързан със сделката за извършване на услуги се признава в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на съставяне на счетоводния баланс при условие, че резултатът може да се оцени надеждно...

Ликвидация на търговско дружество
Юридическите лица, които се прекратяват с ликвидация, дължимите данък върху печалбата и данък за общините се установяват за периода от началото на годината до датата на вписването в съда на прекратяването. Установяването на данъците се извършва независимо от задължението за съставяне на годишен счетоводен отчет и подаването на годишна данъчна декларация. През периода на ликвидацията до заличаването им прекратените юридически лица изпълняват задълженията си по ЗКПО като действащи предприятия...

Преобразуване на търговско дружество чрез вливане
Юридическите лица, които се прекратяват поради вливане, се облагат с данък върху печалбата и с данък за общините за периода от началото на годината до момента на вписването в търговския регистър на съда. Данъчното облагане е окончателно. Преобразуващото се дружество подава данъчна декларация за дължимия данък в 30-дневен срок от момента на преобразуването. Приемащото дружество внася разликата между начислените данъци с натрупване и направените авансови вноски в 30-дневен срок от вписване на решението за преобразуване в търговския регистър...

Данъчно третиране на даренията направени от предприятията
Дарението е сделка по безвъзмездно предоставяне на имущество. За това се оформя дарителско писмо. Съгласно разпоредбите на чл.225 от ЗЗД дарителското писмо е едностранен договор, въз основа на който дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно определена вещ или парична сума на дареното лице, което я приема. В писмото следва да са посочени определени условия, спазването на които в миналото или бъдещето от дареното лице обуславя дарението. Дарението на движими имущества трябва да стане в писмена форма с нотариално заверени подписи или чрез предаване, а на ценни книжа - по надлежния начин за прехвърлянето им...

Относно счетоводното отчитане и данъчното третиране на дейността на спортните организации
В практиката съществуват множество проблеми и неясноти в тази област, в т.ч. касаещи следните моменти: трансфери на спортисти, рекламна дейност, разходи на спортните организации за спортни срещи и за лагер – сборове, транспорт, медикаменти...

Митнически режим "Активно усъвършенстване"
По смисъла на ЗДДС за износ се счита обработката, преработката или поправката на стоки, поставени под митнически икономически режим "активно усъвършенстване" от лице, на чието име е учреден митническият икономически режим, когато са изнесени или реекспорт...

ФИНАНСИ

ПРАВО

Пропуски в правната уредба на ипотеката в България и тяхното отражение в практиката
Банковият ипотечен кредит има за обезпечение недвижимо имущество, за което се учредява ипотека. Поради обстоятелството, че ипотеката е най-надеждната гаранция, тя е желано и търсено от банките обезпечение във всички случаи, когато се касае за голям финансов интерес. Правната уредба на ипотеката в България е уредена в чл. 166-179 от Закона за задълженията и договорите. Въпросът е дали тя в действителност съответства на нуждите на оборота и дали не е изостанала както от потребностите на пазара, така и от законодателните решения в държавите – членки на Европейския съюз ...

Продажба на търговско предприятие по чл. 15 от ТЗ
През месец ноември 2001г., новосъздадената фирма от фамилия “Актив” – “Актив – Адвайс” ООД с основен предмет на дейност – бизнес право, успешно реализира първата си цялостна разработка по прехвърляне на търговско предприятие по реда на ...

Преобразуване на търговско дружество чрез отделяне
При тази процедура от едно дружество чрез разпределение на капитала му се отделя ново дружество (или няколко такива). Всяко новообразувано дружество ...

Проблеми при неперсонифицираните дружества
Закона за задълженията и договорите регламентира, че неперсонифицираното дружество е гражданско дружество, създадено с договор между ...

Относно търговско представителство на чуждестранно лице
Търговското представителство е уредено в гл. VІ на Търговския закон. То може да бъде представено със следните правни фигури ...

Стипендия предоставена за обучение в чужбина
Стипендията за обучение в чужбина, предоставена от юридическо лице може да бъде под формата на един от следните видове договори ...

Ликвидация на търговско дружество
Предназначението на ликвидацията е да премахне имуществената съвкупност, принадлежаща на правния субект, който предстои да изчезне. Тя представлява ...

Преобразуване на търговско дружество чрез вливане
Вливането е форма на преобразуване на търговско дружество, при която едно търговско дружество престава да съществува, като дейността и имуществото му ...

Митнически режим "Активно усъвършенстване" - правни аспекти
Митническият режим активно усъвършенстване разрешава да бъдат осъществени една или повече операции на митническата територия на Република България (РБ) по усъвършенстването на...

БИЗНЕС

Недвижими имоти - тенденции
През последните години икономическият подем в страната в голяма степен се определя от скока на недвижимите имоти и свързаните с това индустрии – строителство, производство на строителни материали, туризъм и търговия. Според статистическите данни на посоче...

Картови продукти
ПВсе повече стават хората предпочитащи удобството от използването на картовите продукти – дебитни и кредитни карти, пред разплащането в брой. Разнообразието е голямо, предлагат се местни и международни дебитни карти, и няколко вида кредитни карти...

АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV