ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

Икономически бюлетин - доклади и акценти

Одит
Данъци
Право
Финанси
Счетоводство
Бизнес
Архив на Икономически бюлетин

ОДИТ

Интегриран контрол или има ли място за бензола в контролинга
Не всяко нещо, което контролираме е важно и не всяко нещо, което не контролираме е маловажно!
Едни правят нещата, втори им казват как, кога и къде да ги правят и това е достатъчно, за да се характеризира работния процес или бизнес процеса, който ни заобикаля отвсякъде. Кога се е появила необходимостта от това третият, който мълчаливо е наблюдавал процеса по-горе да проговори и да казва дали първият правилно прави нещата, а вторият правилно казва как, кога и къде да се правят, едва ли е важно да се установи днес, както и това кога третият са го кръстили „г-н контрол”.

„О.К.” за одитните комитети
Функциите на одиторските комитети са да наблюдават процеса на финансово отчитане в предприятията, системите за вътрешен контрол, вътрешен одит и управление на риска, изпълнението на одита на ГФО и да проверяват и съблюдават спазването на изискванията за независимостта на одитора. Одитният комитет дава препоръка за назначаване на независимия финансов одитор и изслушва неговия доклад за ключови въпроси на одита и слабости във вътрешния контрол на одитираното предприятие.

СЧЕТОВОДСТВО

ДАНЪЦИ

Корекция на ползван данъчен кредит при продажба на „стара сграда” в режим на освободена доставка
При извършването на разпоредителни сделки с недвижими имоти и по конкретно при продажбата на „стара сграда”, при избор на сделката като освободена доставка, за която при придобиването е ползван данъчен кредит винаги възниква въпросът – „Необходимо ли е да се извършва корекция на ползвания данъчен кредит по реда на чл. 79, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ при спазване на изчислителния механизъм, даден в ал. 6, т. 1 от същия член?”.

ФИНАНСИ

Финансиране на малкия и среден бизнес
Ако приемем, че малките и средните предприятия са организационна форма на система от ресурси за изпълнение на цели и допуснем приоритет на финансовия такъв за целите на настоящето изложение, то ще се сетим за един традиционен тип за финансиране, обоснован на спестен труд и акумулиран опит и с голяма радост ще открием наличието на един модерен път за финансиране, произлязъл от участието ни в единната икономика на ЕС и включващ предоставянето ни на чужд спестен труд и акумулиран опит при очакванията за ефективно използване на ресурса, ефикасно развитие на финансираните единици и добра възвращаемост за обществото.

ПРАВО

БИЗНЕС

Маркетингови вариации и цифров капитал
В днешно време пазарите се променят бързо. Клиенти, които са чувствителни към изменения в цените, нови канали за дистрибуция, нови канали за комуникация, интернет, безжична търговия, глобализация, дерегулация, приватизация... списъкът е безкраен. Променят се не само пазарите, а и технологиите, на които се основават те - електронна търговия, електронна поща, мобилни телефони, факс машини, автоматизация на продажбите и маркетинга, кабелна телевизия, видеоконференции. Абсолютно наложително е фирмите внимателно да обмислят революционните последици от въвеждането на тези нови технологии.

Реалности и залагания (Activ Rating Gap към 31.12.2010 г.)
Много анализатори определят финансовите пазари - валутни и фондови, като особен вид хазартни игри. Когато купувате акции, Вие правите залог и гадаете дали много други също ще заложат върху същите акции, което в резултат да доведе до повишаване на цената им, и до възможността да спечелите от спекулацията при продаването. Преценката на показателите, описващи реалната работа на фирмата също влияе върху стремежа за залагане, избора на акциите и очакванията за реакция на останалите инвеститори.

Вече са наложени ограниченията за разплащане в брой!
В ДВ, бр. 16 от 22.02.2011 г. е обнародван Закона за ограничаване на плащанията в брой. С него се уреждат ограниченията при плащане в брой на територията на страната. В чл. 2 от законът е регламентирано в кои случаи той не се прилага, а именно при: тегленето и внасянето на пари в брой от/в собствени платежни сметки; тегленето и внасянето на пари в брой от/в сметки на недееспособни и ограничено дееспособни лица, на съпрузи и роднини по права линия; сделките с чуждестранна валута в наличност по занятие; операциите с банкноти и монети, страна по които е Българската народна банка; замяната от банки на повредени български банкноти и монети; изплащането на трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда.

АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV