ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Международно присъствие
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
Geneva Group International
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
A.B.G.
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

АКТИВ е независим член на Geneva Group International (GGI)

Инвентаризация

АКТИВ Ви напомня, че съгласно чл.34 от ЗС предприятията извършват инвентаризация на активите и пасивите, като задължително един път в годината на краткотрайните активи и на пасивите във връзка със съставянето на годишния счетоводен отчет, т.е. фактически се проверяват чрез различни способи натуралните и стойностните параметри на активите и пасивите на предприятието към точно определена дата, съпоставят се получените резултати със счетоводните данни и се установяват евентуални разлики.
Ако все още не сте извършили полагащата се, съгласно сроковете за извършване в ЗС, инвентаризация за 2001г. време е да назначите комисия, която да го направи. Заповедта на ръководителя на предприятието трябва да съдържа основанието за провеждане на инвентаризацията, обектите за инвентаризация, участниците и периода от време, за което се извършва инвентаризацията, както и срока за провеждането й. Присъствието на материално отговорното лице или негов упълномощен представител при извършването на инвентаризацията е задължително. Данните от проверката следва да се отразят в инвентаризационни описи и въз основа на тях счетоводството на предприятието да изготви сравнителни ведомости, в които всеки отделен обект се описва по количество и стойност. Националният сметкоплан предвижда възможност за съставяне на единен документ - сравнителна ведомост, в който да се обедини информацията от инвентаризационните описи и сравнителните ведомости. Съставят се отделни описи за дълготрайните активи; материалните запаси на склад; предадените, но невложени в производството материали; незавършеното производство; продадени, но намиращи се в предприятието материални активи; паричните средства. За вземанията и задълженията се съставя протокол за установени различия между фактическото и отразеното по счетоводни данни състояние. Инвентаризацията се реализира чрез съпоставка на счетоводните данни с писмените потвърждения от съответните дебитори и кредитори.
За резултатите от инвентаризацията се съставят протоколи, които се утвърждават от ръководителя на предприятието. Те са основание за отразяване на констатираното в счетоводната отчетност – липси, излишъци, компенсирането между тях, отговорността на материално отговорното лице; изправят се грешки, допуснати при отчитането на активите и пасивите и открити по повод извършената инвентаризация; начислява се дължимият данък по чл.82 от ЗДДС; уточнява се ще намери ли приложение чл.23, ал.2, т.8 от ЗКПО.

Ние можем да Ви помогнем при организирането и документирането на инвентаризацията, за провеждане на която сме разработили детайлизирана процедура, да Ви консултираме при отчитането на резултатите или да Ви осигурим с инвентаризационен екип на АКТИВ.

АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV