ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Международно присъствие
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
Geneva Group International
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
A.B.G.
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

АКТИВ е независим член на Geneva Group International (GGI)

Счетоводното отчитане и данъчното третиране на дейността на спортните организации

В практиката съществуват множество проблеми и неясноти в тази област, в т.ч. касаещи следните моменти:

1. Във връзка с трансферите на спортисти:

а. Съгласно Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) “трансфер на спортисти” е нормативно регулиран акт за промяна в клубната принадлежност и състезателните права на спортистите. Състезателните права са съвкупност от правото на спортиста да участва в тренировъчната и състезателната дейност на спортен клуб, както и свързаните с това участие имуществени и неимуществени права. Състезателни права за определено физическо лице се създават чрез картотекирането му, с което то придобива статута на спортист. Картотекирането се извършва от спортната федерация по предложение на членуващ в нея спортен клуб и има срок една спортносъстезателна година. Спортистът е длъжен да се състезава само от името на клуба, към който е картотекиран.

Състезателните права на спортистите професионалисти се упражняват за срока на договора, сключен със спортния клуб, а на спортистите аматьори – за срока на картотекирането. Състезателните права на спортист се прехвърлят от клуба, към който той е картотекиран, чрез възмезден договор за трансфер, в резултат на който спортистът променя своята клубна принадлежност. Състезателните права на спортист могат и да се преотстъпват от един спортен клуб на друг за определен период от време в рамките на спортносъстезателната година.

С договора за трансфер спортната организация се задължава да прехвърли или предостави ползване за определено време на друга спортна организация на състезателните права на един състезател срещу определена цена. При трансфер на състезателни права, възникнали на основание трудов договор, трудовото правоотношение със състезателя не се прекратява.

б. За отчитане трансферирането на състезателни права на спортисти в спортните организации следва да се имат предвид разпоредбите на НСС 38 - “Нематериални активи”.

В случай, че при изготвянето на годишните фиансови отчети за предходни периоди горепосоченото не е взето предвид и се определи, че това води до наличие на фундаментална грешка по смисъла на НСС 8 - “Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика”, т.е. финансовите отчети за предходните периоди не могат да се считат за достоверни, в годишния финансов отчет за 2004г. следва да се коригира грешката и да отчете ефекта от корекцията по реда на НСС 8. НСС 8 предлага два подхода за отчитане – препоръчителен и допустим алтернативен подход. Спортната организация следва да избере и да утвърди в счетоводната си политика един от тях.

в. Цената за преотстъпване на състезателните права на спортист от един спортен клуб на друг спортен клуб за определен период от време формира приход от услуга.

За периода на преотстъпването трудовият договор на спортиста с преотстъпващия клуб не се прекратява, поради което клубът следва да продължи да съблюдава ангажиментите си, произтичащи от този факт и регламентирани в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Наредбата за командировките в страната (респ. в чужбина) и др.

г. Трансферът на спортист от един спортен клуб към друг е доставка с услуга (“осигуряване на персонал”)по смисъла на ЗДДС, поради което следва да се прецени за съответната сделка – облагаема доставка ли е или освободена, респективно - следва ли да се начисли ДДС. В 5-дневен срок от настъпване на данъчното събитие спортната организация следва да издаде данъчен документ по реда на глава 23 от ЗДДС.

2. Към обичайната дейност на спортните организации се причисляват приходите от рекламна дейност – поставяне на рекламни пана на контрагенти на стадиона по време на мачове или при провеждане на пресконференции, излъчване на рекламни клипове по радиоуредбата на стадиона по време на срещите и т.н. Повечето от договорите за реклама се сключват за определен период. Възнаграждението по договора за реклама се заплаща еднократно или на няколко вноски, което в преобладаващите случаи не е обвързано с момента на изпълнение на рекламната услуга от спортната организация. Нужно е да се имат предвид разпоредбите на ЗДДС, третиращи начисляването на ДДС при такъв тип продажби и разпоредбите на НСС 18 - “Приходи”, третиращи признаването на приходите от услуги.

3. За да се улесни събираемостта на наложените глоби на състезатели се налага практиката спортната федерация, администрираща турнир, първенство и т.н., да фактурира на спортните организации наложените на състезателите на клуба персонални глоби. За данъчни цели тези глоби не могат да се третират като разходи на спортните организации.

4. Относно разходите на спортните организации за спортни срещи и за лагер – сборове - разходи за транспорт, нощувки, храна, охрана, разходи за възнаграждения и т.н.: тези разходите представляват текущи разходи за дейността и следва да се отчитат като такива. Всеки разход следва да бъде документиран при съблюдаване изискванията на чл.7 от ЗСч (и глава 23 от ЗДДС относно реквизитите на данъчните документи). Необходимо е да бъде организирана аналитична отчетност, която да носи информация за обвързаността на всеки отчетен разход с конкретно мероприятие от дейността на клуба.

За разходите за тренировъчни лагер – сборове, проведени между сезоните на спортносъстезателната година, следва да се вземат под внимание нормативните разпоредби за разходите за командировка.

5. Относно плащаните от спортните организации наеми за жилища на спортистите:

По своя характер тези разходи представляват социални разходи, извършени от работодателя за задоволяване на социално – битови нужди на спортистите и по реда на ЗКПО се облагат с еднократен данък в размер 20 на сто.

В случай, че разходите за жилища на спортистите, които са извършени за сметка на спортните организации не отговарят на определението и изискванията за документиране за “социални разходи” по смисъла на ЗКПО, те следва да се третират като разходи за задоволяване на лични потребности на работници и с тях трябва да се преобразува (увеличи) счетоводния финансов резултат при определенето на облагаемата печалба.

По реда на ЗДДС предоставянето на услуги за лични нужди на работниците и служителите, т.е. ежемесечното заплащане на наемите на жилищата от спортните организации, се счита за доставка на услуга, т.е. дължи се ДДС.

Необходимо е да се имат предвид изискванията на Кодекса за социално осигуряване, съгласно които върху средствата за социални разходи, давани постоянно или периодично пряко на работниците, в пари или в натура, се внасят осигурителни вноски в размера за фонд “Пенсии”, разделени в съотношение между работодателя и работника 75:25 (за 2004г.).

6. Във връзка с извършваните от спортните организации разходи за медикаменти, санитарни консумативи, прегледи на спортисти:

За правилното им третиране за данъчни цели е необходимо да се установи дали отчетените разходи са непосредствено свързани с дейността или са с характер на социални разходи. Нужно е да се разграничи предназначението на всеки един отчетен разход, както следва:

а. Разходи за дейности, които не са свързани пряко със стопанската дейност, но които са свързани със задоволяване на социални потребности на персонала и които работодателят е длъжен да извършва за своя сметка - по реда на ЗКПО се облагат с еднократен данък в размер 20 на сто.

б. Разходи за дейности, непосредствено свързани със стопанската дейност, които работодателят е длъжен да извършва за своя сметка, съгласно нормативен акт и които следва да се отчитат като разходи за дейността. Същите не се третират като социални разходи и не подлежат на облагане с данък при източника по реда на ЗКПО: разходи във връзка със задължението на работодателя да осигурява условия за санитарно-битово и медицинско обслужване на работниците и служителите съобразно санитарните норми и изисквания по силата на Кодекса на труда; разходи, които са свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите; разходите за задължителни начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи по ЗФВС; разходите за осигуряване на медицинска помощ за участниците в спортни състезания.

в. С отчетени разходи във финансовия резултат, които според предназначението си не обслужват пряко стопанската дейност и не са с характер на "социални разходи", а задоволяват личните потребности на работниците, служителите или трети лица, за целите на подоходното облагане на печалбата се извършва преобразуване (увеличаване) на счетоводния финансов резултат - с пълния размер на отчетените разходи.

8. Спортното облекло и обувки на екипа на спортните организации следва да се третират като работно облекло – за използваното в спортно – тренировъчната дейност и като униформено облекло – за използваното при провеждане на футболни срещи. Правото на работно и униформено облекло е предвидено в Кодекса на труда. Редът и начинът за осъществяване на това право е установен в Наредбата за безплатното работно и униформено облекло.

Работното и униформеното облекло се отчита като стоково – материален запас на предприятието.

9. Относно облагането на разходи за транспорт на фенове във връзка със спортни турнири следва да се има предвид нормата на чл.35 от ЗКПО, т.е. разходите да се третират като “представителни разходи” по смисъла на Закона и да се облагат с еднократен данък в размер 20 на сто.

10. Във връзка с ползването на данъчен кредит по реда на ЗДДС:

От регламента на доставките, които извършва спортната организация - облагаеми или освободени по смисъла на ЗДДС, се определя наличието или липсата на право на данъчен кредит (вкл.частичен данъчен кредит) за начисления ДДС за покупки, свързани с осъществяването на сделките по продажба (в случай, че са изпълнени и другите изисквания на чл.64, ал.1 от ЗДДС).

Спортните организации извършват облагаеми и освободени доставки по смисъла на ЗДДС, в т.ч.: рекламни услуги - облагаема доставка на услуга; трансфер на състезателни права на спортисти към местен клуб – облагаема доставка на услуга; трансфер на състезателни права на спортисти към чуждестранен клуб – освободена доставка на услуга; продажби на билети за спортни състезания – освободена доставка и др.

В разпоредбите на чл.65 от ЗДДС и чл.66, ал.2 от ППЗДДС е изрично регламентирано в кои случаи за регистрирани лица не е налице право на данъчен кредит.

Ако на база на горното прецените, че се нуждаете от допълнителна консултация, потърсете “АКТИВ”.

АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV