ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Международно присъствие
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
Geneva Group International
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
A.B.G.
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

АКТИВ е независим член на Geneva Group International (GGI)

Стипендия предоставена за обучение в чужбина

Стипендията за обучение в чужбина, предоставена от юридическо лице може да бъде под формата на един от следните видове договори: дарение и спонсорство.

Дарението е регламентирано в Закона за задълженията и договорите. По силата на чл. 225, ал. 1 с договора за дарение дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема. Договорът е едностранен, тъй като поражда задължение само за дарителя, но не и за дарения, т.е няма насрещна престация. Предмета на дарението се отстъпва веднага и безвъзмездно.

Договорът за спонсорство е регламентиран в Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане в параграф 1, т. 20. Съгласно посочената разпоредба спонсорството е сделка, при която спонсорираното лице извършва или не извършва действия имуществено нееквивалентни на даденото от страна на спонсора. Когато спонсорираното лице е длъжно да осигури насрещна престация – реклама, еквивалентна на предоставеното от спонсора, се прилагат правилата за търговска сделка. От посоченото определение следва извода, че когато престациите по договора са имуществено нееквивалентни, спонсорството се приравнява на режима на даренията, а когато същите са равностойни – на режима на търговска сделка.

При предоставяне на стипендия, ако насрещната престация е например не реклама, а задължение на лицето да постъпи на работа във фирмата след завършване на обучението в чужбина ще е налице договор за спонсорство. Когато обаче средствата се предоставят безвъзмездно, отношенията следва да се уредят чрез договор за дарение.
Когато фирмата сключи договор за спонсорство с лице, външно за нея и сумите за спонсорство са отчетени като разход, то следва да се приложи разпоредбата на чл. 48, ал. 1 от ЗКПО, съгласно която данъкът върху спонсорството, отчетено като разход е окончателен в размер на 25 %. Данъкът е разход за дружеството и с него не се преобразува финансовия резултат по реда на глава втора от ЗКПО.
Има обаче случай, при който разходите за обучение за придобиване на квалификация се третират като разходи за дейността. Това е договорът за придобиване на квалификация по чл. 229 от КТ, който по своето съдържание се приближава до договора за спонсорство, но правната му регламентация е уредена в Кодекса на труда. По отношение на данъчната практика по разглеждания въпрос е налице писмо № 96-МЕ-173 от 30.11.2001 г. на ГДД. С него се приема че когато работодателят сключи договор с физическо лице по силата на чл. 229 от КТ "Договор за придобиване на квалификация”, направените разходи по договора се третират като разходи за дейността и за данъчни цели с тях не се преобразува финансовият резултат в посока увеличение по реда на чл. 23, ал. 2 от ЗКПО. Необходимо условие обаче за третирането на тези разходи като разходи за дейността е същите да бъдат документално обосновани. В противен случай с тях се преобразува финансовият резултат в посока увеличение по реда на чл. 23, ал. 2, т. 13 от ЗКПО.
Когато работодателят извършва разходи за обучение и квалификация за своя сметка в полза на работници и служители – т. нар. “социални разходи”, те подлежат на облагане с данък при източника в размер на 20 на сто. Този данък представлява разход за дейността на предприятието и с него не се преобразува финансовият резултат по реда на глава втора от ЗКПО.
Ето защо с оглед спазване изискванията на нормативните актове и съобразяване на данъчната политика на фирмата със съществуващата данъчна практика следва да се избере най-подходящият за конкретния казус договор.

За по-подробна информация по разгледаната в тази статия тематика – използвайте “Консултациите на Актив”!

АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV