ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Международно присъствие
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
Geneva Group International
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
A.B.G.
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

АКТИВ е независим член на Geneva Group International (GGI)

Проблемни въпроси, възникващи при придобиване на недвижими имоти от чужденци

Във връзка с придобиването на недвижими имоти от чужденци е нужно да се знае, че:

Конституцията на Република България и Закона за собствеността изрично забраняват чужденци и чуждестранни юридически лица да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република България, с изключение на наследените по закон, за които съществува задължение за прехвърляне на собствеността в 3-годишен период от откриване на наследството.

Законът за собствеността дава възможност чужденци и чуждестранни юридически лица да придобиват право на собственост върху сгради и ограничени вещни права върху недвижим имот в страната, освен ако със закон е установено друго.

Съгласно Приложение VІ към договора за присъединяване всички ограничения оотносно придобиването на право на собственост върху земя за жилище или за упражняване на икономическа дейност от граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, които пребивават законно в България , отпадат от 01.07.2007 г. За тези граждани важат всички норми и процедури, които се прилагат за българските граждани при придобиване на земя.

Кои граждани на Европейския съюз пребивават постоянно в България определя чл.16 от Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България.

Преходните мерки предвиждат, че след изтичането на 5 годишен период от датата на присъединяването, т.е. след 01.01.2012 г. земя за второ жилище или за упражняване на дейност в България ще могат да придобиват и граждани на държави членки на ЕС и на ЕИП, които не пребивават постоянно в България, както и чуждестранни лица юридически лица създадене в съответствие със законодателството на страните членки на ЕС или ЕИП.

Относно придобиването на земеделска земя и гори, Приложение VІ, част 3, т.2 въвежда 7 годишен ограничителен период в който граждани на ЕС и юридически лица не могат да придобиват такава земя.

Когато чуждестранно лице придобива правото на собственост върху недвижим имот за цена над 5 000 лв., за него съществува задължение за подаване на декларация по образец на Българска народна банка пред нотариуса, изповядващ сделката или Службата по вписванията съгласно изискванията на Валутния закон. Въз основа на това, нотариусът или Службата по вписванията извършва регистрация на сделката в специален регистър за нуждите на статистиката на платежния баланс.

Относно придобиване на недвижими имоти от местни юридически лица с чуждестранно участие следва да се има предвид:

Дружествата с чуждестранно участие не се считат за чуждестранни лица и имат всички права като дружествата без чуждестранно участие, включително имат право свободно да придобиват земя, сгради и ограничени вещни права върху недвижими имоти.

Необходимо е да се отбележи, че с приемането на новия Закон за данък добавена стойност в сила от 01.01.2007 година настъпиха съществени промени в данъчния режим на сделките с недвижими имоти в аспект на различното данъчно третиране на продажбите на сгради със статут на "нови", спрямо старите сгради и на поземлените имоти, които са със статут на "Урегулиран Поземлен Имот".

Процедурите за регистриране на местно дружество с чуждестранно участие, включително минималните изискуеми размери на основния капитал, са регламентирани от Търговския закон. Обръщаме внимание, че новото дружество следва да има седалище и адрес на управление в Република България.

Част от проблемите, с които се сблъскват собствениците на дружества с чуждестранно участие при извършване на сделки с недвижими имоти в Република България, се свежда до възможностите за внасяне на необходимите парични средства в страната, а именно: парични заеми, Допълнителни парични вноски по реда на чл.134 от Търговския закон, внасяне на основен капитал и увеличаването му и т.н.; както и деклариране на извършените трансфери пред Българска народна банка и митническите органи.

Необходимо е да се обърне внимание и на обстоятелството на данъчното третиране на получените доходи от продажба, замяна и друго възмездено прехвърляне на недвижимо имущество, от гледна точка облагането с окончателен данък за доходи от източник България, изплатени на чуждестранни лица в контекста на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Ако прецените, че се нуждаете от професионална консултация, потърсете “АКТИВ”, където всички поставени по – горе въпроси, както и много други, касаещи недвижими имоти, са разработени в проект за недвижими имоти “Активити”.

АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV