ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Международно присъствие
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
Geneva Group International
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
A.B.G.
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

АКТИВ е независим член на Geneva Group International (GGI)

Данъчно третиране на сделките със сгради, които притежават статут на „нови“

Данъчно третиране на сделките със сгради, които притежават статут на „нови“

"Нови" сгради и прилежащ терен

Съгласно чл.45, ал.3 от Законa за данък добавена стойност „Освободена доставка" е и доставката на сгради или на част от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях. От тази част на закона става ясно, че доставките на „нови“ сгради подлежат на облагане с Данък добавена стойност по общия ред на Закона.

Според &1, т.5 от дъпълнителната разпоредба на закона "Нови са сградите": а) които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност "груб строеж ", или
б) за които към датата, на която данъкът за доставката е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по Закона за устройство на територията.

Съгласно чл.177, ал 3 от Законa за устройство на територията само строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на разрещение за ползване от, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен надзор (ДНСК). Строежите от четвърта и пета категория подлежат на регистрационен режим пред органа, издал разрешението за строеж. За тях той издава удостоверение за въвеждането им в експроатация по реда на чл. 177, ал.3 от Законa за устройство на територията.

За целите на изясняването на данъчния режим при доставката на нови сгради е необходимо да се изясни и понятието "прилежащ терен". То е дефинирано в &1, т.6 от Допълнителната разпоредба на Закона за данък добавена стойност, според която "прилежащ терен към сграда" е "сумата от застроената площ по смисъла на Закона за устройство на територията и площта около застроената площ, определена на база отстояние 3 м от външните очертания на всяка от ограждащите стени на първия надземен етаж или на полуподземния етаж на сградата, в рамките на урегулирания поземлен имот."

Уместно е да се отбележи обстоятелството, че доставките на прилежащи терени към нови сгради задължително подлежат на облагане с Данък добавена стойност, за разлика от тези имащи за предмет прилежащите терени към стари сгради, където съгласно чл. 45, ал.7 от Закона за данък добавена стойност доставчикът има право на избор при третирането на доставката, като необлагаема или облагаема.

Данъчно събитие и данъчна основа на доставките на "Нови" сгради и прилежащ терен

По силата на чл.25, от Закона за данък добавена стойност, данъчното събитие възниква на по-ранната от двете дати:

  • датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е завършена;
  • датата на извършеното плащане по доставката;

Повдигнатите до тук въпроси са само част от необходимото цялостно обследване на сделките с нови и стари сгради. В случай, че Ви касае такава сделка, не се колебайте да се обърнете към Актив.

АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV