ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Международно присъствие
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
Geneva Group International
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
A.B.G.
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

АКТИВ е независим член на Geneva Group International (GGI)

Картови продукти

картови продукти - престиж и съвременна необходимост

Все повече стават хората предпочитащи удобството от използването на картовите продукти – дебитни и кредитни карти, пред разплащането в брой. Разнообразието е голямо, предлагат се местни и международни дебитни карти, и няколко вида кредитни карти. През 2006 г. националният картов оператор “БОРИКА” е обработил 92.6 млн. транзакции с карти. Те са с 20.3% повече спрямо 2005 г.

Основната разлика е в това, че при дебитната карта картодържателят оперира със собствени средства, депозирани по негова сметка в съответната банка. При кредитната карта се оперира с пари на банката, които са именно договорения кредитен лимит. Издателите на картови продукти (банки и небанкови оператори) определят и транзакционни лимити – дневни, седмични и месечни.

Дебитните карти обикновено имат минимален неснижаем остатък от сметката, който остава блокиран. Най-висок у нас е делът на националните дебитни карти с логото на “БОРИКА”, а от международните най-популярни са “Maestro” и “Visa Electron”. Възможностите, които предоставят на своите притежатели дебитните карти са следните:

 • теглене на пари в брой до размера на дневния лимит в България и чужбина (за международните дебитни карти);
 • плащане на стоки и услуги при пазаруване в търговската мрежа в България и чужбина;
 • плащане на комунални месечни сметки (ток, парно, телефон) чрез банкомат, в интернет и по телефона;
 • автоматично плащане на периодични сметки чрез абонамент за периодични сметки;
 • денонощен достъп до средствата по сметката;
 • олихвяване на средствата по картовата сметка;
 • възможност за автоматично захранване на сметката от работна заплата, пенсия, стипендия и др.
 • превеждане на суми през интернет;
 • допълнителни възможности – възможност за ползване на потребителски кредит, възможност за издаване на допълнителни карти към основната сметка с определени от основния картодържател лимити; прехвърляне на средства по друга сметка (изплащане на кредит и др.), покупки в интернет.

Кредитните карти все още имат малко приложение у нас. Ограничения за ползването им създават някои високи за българските стандарти изисквания, такси за издаване и обслужване, изискване за неснижаем остатък или гаранционен депозит. Предпоставки за повишен интерес към този тип банков продукт са стабилизиращата се икономика, ръстът на заетостта и доходите на населението, пътуванията в чужбина и др. Все повече издатели предлагат карти, при които не се изисква обезпечение.

У нас се предлагат кредитни карти на “MasterCard”, “Visa”, “American Express”, “Diners Club”, “Transcard”, “EuroLine”. Обикновено са с револвиращ кредитен лимит* или тип “charge”*. Влияние върху развитието на бизнеса с кредитни карти оказват все по-разнообразяващите се условия по тях и възможните им приложения:

 • ползване на средства навсякъде по света (за международните карти), 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;
 • заплащане на стоки и услуги във всички търговски обекти с логото на съответния картов издател;
 • заплащане на месечни задължения за комунални услуги;
 • допълнителни възможности – възможност за ползване на безлихвен кредит* по картата (при погасяване на цялото задължение); автоматично подновяване на кредитния лимит след погасяване на дължимите суми; плащания в интернет; ползване на други банкови продукти при преференциални условия; възможност за резервации, разплащане и ползване на отстъпки в хотели, ресторанти, търговски обекти, летища, рент-а-кар и др; право на безплатна медицинска застраховка при пътуване в чужбина с различно покритие в зависимост от вида на кредитната карта, застраховка “Пътна злополука”, пътна помощ при отлагане на полет или загуба на багаж; ползване на юридически услуги при необходимост; участие в “бонус” програми, осигуряващи ползване на отстъпки в хотели, на летища, рент-а-кар, парични възнаграждения (cash back*) ; оферти за развлечения, пътувания и намаления за ползване на балнео-лечебни центрове, магазини и др.

Изборът на конкретен картов продукт зависи най-вече от това дали ще се ползват собствени средства или заемен ресурс. Ограничение при приложението на дебитните карти е, че при тях операциите винаги се извършват онлайн т.е. задължително трябва да се получи авторизация, за да се извърши транзакцията.

Принципно могат да се посочат някои фактори, определящи развитието на пазара на картови продукти:

 • наличие на необходимата инфраструктура – АТМ устройства, POS терминали, възможности за разплащане по интернет и т.н.
 • известно негативно влияние имат таксите и комисионните събирани от банките и небанковите оператори, както и дневните, седмичните, и месечни лимити за ползване на средствата по картата.
 • положително влияние върху ръста на издаваните карти има обстоятелството, че все повече българи пътуват в чужбина и международните карти значително улесняват пренасянето на пари, и разплащанията в чужбина, позволяват резервации по телефон или по интернет (за кредитните карти), намаляват риска от загуба или кражба;
 • нараства предлагането на кобрандирани карти представляващи съвместен продукт на банка и друга организация или търговец, предимството на които е ползване на бонуси, отстъпки и др.;
 • ползването на кредитна карта има някои предимства пред ползването на потребителски кредит – обикновено се получава при по-облекчени условия за по-кратко време, кредитният лимит може да се ползва многократно в рамките на срока на продукта, без да е нужно ново кандидатстване и одобрение, има възможност за ползване на безлихвен кредит и гъвкаво обслужване на кредитната задлъжнялост.

Очакванията са, че все повече ще се разнообразяват условията по картовите продукти, най-вече при кредитните карти, тъй като този сегмент на пазара се определя от специалисти като такъв с по-голям потенциал за растеж. Динамичното развитие на пазара на кредитни карти в България се обусловя в голяма степен от нарасналата конкуренция в предлагането. Сравнение между привличане на средства чрез овърдрафт и чрез кредитна карта е приложено.

Практиката извежда проблематика по отношение на регулаторните режими при използването на дебитните и кредитните карти като финансови инструменти. Такава поставяща въпросите си за данъчни ефекти свобода на паричните потоци, произход на средства и други.

Основни разлики при ползването на кредитна карта и овърдрафт
ОвърдрафтКредитна карта
Финансиране на заем до определен кредитен лимит. Финансиране на заем до определен кредитен лимит.
Инструмент за краткосрочно финансиране с цел покриване на текущи нужди. Овърдрафтът представлява превишение на салдото по сметка. Лимитът за овърдрафт е сумата над разполагаемата наличност по разплащателната сметка. Платежен инструмент, служи за директни разплащания (в т.ч. и в интернет) на стоки и услуги на ПОС терминал в търговски и др. обекти, при необходимост и за теглене на пари в брой.
Изисквание за залог и получаване на бъдещи постъпления (РЗ, друг регулярен доход) по сметка в банката, залог на парични средства, запис на заповед и др. Има изискване за гаранционен депозит или неснижаем остатък, често не се изисква обезпечение. При по-големи суми е възможно да се изиска запис на заповед или поръчител.
По-малък размер на кредитния лимит, обикновено до три нетни месечни работни заплати. По-голям размер на кредитния лимит зависещ предимно от оценката на кредитоспособност на клиента.
Общи и при двата продукта могат да бъдат изискванията към клиентите за: минимален размер на месечния доход, наличие на трудов договор, граждански договор, договор за управление и др.
Обикновено по-ниски разходи за лихви - годишният лихвен процент може да достигне 13% - 14%. Лихвата се начислява месечно върху реално използваната част от одобрения овърдрафт лимит. Обикновено по-високи разходи за лихви – годишният лихвен процент може да достигне 18% - 20%. Лихвата се начислява месечно върху реално използваната част от одобрения кредитен лимит. Има възможност за ползване на безлихвен кредит по картата обикновено в рамките на 45 – 60 дни (при погасяване на цялото задължение).
Други разходи - такса за откриване на разплащателна сметка, месечна такса за обслужване на разплащателна сметка, теглене на суми в брой по усвояване на кредита, комисионна за оценка и отпускане на кредита, комисионна за управление, комисионна за проверка на документи и оценка при удължаване на срока на договора за овърдрафт и др. по операциите с дебитна карта - съгласно тарифата на конкретната банка. Други разходи – такса за издаване, такса за обслужване, такса при надвишаване на кредитния лимит, такси при теглене на пари в брой, такси при плащане на месечни сметки, разходи за допълнителни операции – промяна на параметри, получаване на месечни извлечения, блокиране/деблокиране на карта, генериране на нов ПИН код, необоснована рекламация на транзакция и др.
Таксите за обслужване, както и таксите за транзакции са по-високи при кредитните карти отколкото при дебитните.
Ползваният овърдрафт, дължимите лихви, такси и комисионни се погасяват автоматично с всяко постъпление по разплащателната сметка. По-голяма гъвкавост при погасяване на ползвания кредитен ресурс - възможност за погасяване на цялото задължение или плащане на минимална месечна вноска – например 5% от дължимата сума.
Обикновено и при двата продукта с всяко погасяване кредитният лимит се възстановява и може да се ползва отново в рамките на одобрения размер, без да е нужно ново кандидатстване.
Предимства: възможност за ползване на паричен ресурс за покриване на текущи нужди и при извънредно възникнала необходимост. Предимства: получаване на безплатни застраховки при определени условия, бонуси – отстъпки при покупки в определени търговски обекти, в хотели, ресторанти, летища, рент-а-кар или възстановяване на процент от стойността на направените покупки.

В случай, че търсите отговори на въпроси, свързани с картовите плащания можа да ги обърнете към “АКТИВ.


*револвиращ кредитен лимит – след изтичане на гратисния период картодържателят е длъжен да внесе минимална погасителна вноска. Кредитният лимит автоматично се възобновява с размера на внесените средства.
*карта тип “charge” - след изтичане на гратисния период картодържателят е длъжен да погаси цялото свое задължение до посочената в извлечението дата.
*безлихвен кредит – обичайно по картата има гратисен период в рамките, на който използваните средства могат да се върнат, без да се плаща лихва. Обикновено безлихвеният кредит може да се ползва, когато средствата са ползвани за директни покупки, а не са теглени в брой.
*cash back - възстановяване по картата на клиента на определен процент от стойността на покупките, които е платил в търговската мрежа.

АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV