ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Международно присъствие
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
Geneva Group International
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
A.B.G.
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

АКТИВ е независим член на Geneva Group International (GGI)

Ишлеме

В нашата практика често срещаме неправилно третиране на сделките по преработка на ишлеме. Констатираме отчитане на себестойност по сметка 611 Разходи за основна дейност и заприхождаване на крайния продукт по сметка 303 Продукция, начисляване на приходи от продажба по сметка 701 Приходи от продажба на продукция, при това в момента на получаване на плащането и неначисляване на ДДС за продажбата в момента, в който става дължим и др.

Преработката на ишлеме е вид услуга и приходът от продажбата следва да се отчита по сметка 703 Приходи от продажба на услуги. Съгласно т.7 от НСС 18 – Признаване на приходи, приходът, свързан със сделката за извършване на услуги се признава в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на съставяне на счетоводния баланс при условие, че резултатът може да се оцени надеждно. Предвид това и разпоредбите на т.8 и 9 от цитирания НСС, ние твърдим че критериите за признаване на приход от услугата по преработка на ишлеме са изпълнени в момента на завършване на производството и издаване на производствения лист. Съгласно разпоредбите на чл.25, ал.1, т.1 и 2 от ЗДДС за дата на възникване на данъчното събитие се счита по – ранната от двете дати: датата на завършване на услугата или датата на плащането. В случай, че не е получено плащане, се прилага чл.31 от ППЗДДС, който препраща към ННС 18. Крайният резултат от производството на ишлеме не следва да се отчита по сметка 303 Продукция, тъй като не е собственост на предприятието, а задбалансово – като чужди активи, съхранявани при условията на отговорно пазене. В случай, че се касае за продукт, който е обект на данъчно третиране в Закона за акцизите следва да се отчетат и неговите постановки.

Спазването на горепосоченото е свързано с практически трудности, породени от спецификата на самата стопанска операция, необходимостта от адекватна организация на аналитичната отчетност. Съзнавайки това, но водени от принципа за вярно и честно представяне на информацията в счетоводния отчет, ние Ви предлагаме да преразгледате счетоводната си политика по отношение на отчитането на дейността производство на ишлеме и ако срещнете трудности да ни потърсите.

АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV