ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Международно присъствие
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
Geneva Group International
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
A.B.G.
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

АКТИВ е независим член на Geneva Group International (GGI)

Застраховането в туризма

За нашия Варненски район туризмът винаги е бил един много важен и добре развит (в рамките на страната) отрасъл. Но като всеки отрасъл и той притежава специфика по отношение на текущото счетоводно отчитане. Туризмът в голямата си част предполага извършване на услуги, като приходите от основната дейност се генерират най-естествено в сметка 703. При един преглед обаче върху счетоводното отчитане в българските хотели прави впечатление, че много често продажба на веществена продукция се отчита като невеществена като например свободната консумация в ресторанта на хотела се осчетоводява като продажба на услуги вместо на готова продукция. По наше мнение това би могло много лесно да се оправи като отделим за целта и аналитична сметка.
    Следващият момент е свързан със застраховането, което хотелите включват в пакета туристически услуги, предлаган на клиентите. Нашият съвет е цената на туристическата услуга да съдържа в себе си сумата на застраховката, но от своя страна да се отчита отделно като разход. В това отношение съществуват две възможности:

  1. Затраховка от свое име и за своя сметка. При това положение цената на застраховката влиза в цената на пакета туристически услуги, като по този начин се оскъпява сумата, заплащана от клиента, както и данъчната основа за ДДС, който даденият хотел трябва да плати.
  2. Затраховка от свое име и за сметка на застрахователя. В този случай цената на застраховката не влиза в цената на пакета туристически услуги, които хотелът предлага. Законът предоставя и възможност да се използват стикери, които да се залепят за ваучерите (по образец на стикерите, които се поставят на акцизните стоки или т. нар. бандероли според Правилника за прилагане на Закона за акцизите). Макар че никой не прилага такъв метод на застраховане, той се оказва по-евтин за хотела и за туристите, тъй като хотелът се явява един вид застрахователен агент. По този начин се избягва увеличаването на облаганата с ДДС цена, тъй като застрахователната премия се прехвърля директно на застрахователя , което я прави освободена доставка по ДДС (чл. 37 от ЗДДС). В случая обаче съществува пречка, ако третираме хотела като застрахователен агент, тъй като Закона за застраховането (чл.44, ал.1) изисква застрахователният агент да е физическо лице (което не важи например за застрахователния брокер).

Въпреки всичко не е изключено да се намери решение и на този проблем. За него и за други въпроси, които ви вълнуват ще се погрижи АКТИВ.

АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV