ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Международно присъствие
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
Geneva Group International
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
A.B.G.
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

АКТИВ е независим член на Geneva Group International (GGI)

Митнически режим "Активно усъвършенстване"

По смисъла на ЗДДС за износ се счита обработката, преработката или поправката на стоки, поставени под митнически икономически режим "активно усъвършенстване" от лице, на чието име е учреден митническият икономически режим, когато са изнесени или реекспортирани от същото лице. Съгласно чл.32 от закона износът на тези стоки е облагаема доставка, за която се начислява данък при данъчна ставка нула. Дата на възникване на данъчното събитие е датата, на която стоките се поставят под митнически режим, с който се приключва режимът "активно усъвършенстване". За документиране на доставката се издава опростена фактура, която следва да съдържа регламентираните с чл.7 от Закона за счетоводството реквизити.
За доказване на износа по смисъла на чл.14, ал.1, т.4 от ЗДДС доставчикът следва да разполага със следните документи :

  • писмена митническа декларация за поставяне на стоките под митнически режим "активно усъвършенстване", в която той е вписан като титуляр;
  • договор, съгласно който той поема задължението да се извърши обработката, преработка, поправката на стоките, поставени под режима "активно усъвършенстване";
  • документи, доказващи извършената обработка, преработка, поправка на посочените стоки;
  • писмена митническа декларация за реекспорт на обработените, преработените, поправените стоки, с която той приключва режима "активно усъвършенстване".

Ако доставчикът не се снабди с документите за доказване на износа до изтичането на срока, в който следва да издаде данъчен документ, разпоредбите на ЗДДС за износ не се прилагат за доставката. Ако впоследствие доставчикът се снабди с документите, доказващи износа, той коригира вида на доставката, като анулира издадения за нея данъчен документ (данъчна фактура), издава нов (опростена фактура) и прилага разпоредбите на ЗДДС за износ. Корекцията се извършва най – късно на последния ден от месеца, следващ календарния месец, през който е възникнало първото от следните обстоятелства:

  • прехвърлена е собствеността на стоката;
  • стоката е напуснала територията на страната;
  • е завършена услугата.

Регистрирано по ЗДДС лице, което за последните 12 месеца преди текущия месец е извършило износ по смисъла на чл. 14 от закона на обща стойност повече от 30 на сто от общата стойност на всички извършени от него доставки за същия период и няма установени и неизплатени данъчни задължения, има право да му бъде възстановен деклариран за текущия данъчен период ДДС за възстановяване в 45-дневен срок от подаването на справката-декларация. В случай че са налице установени и неизпълнени данъчни задължения, в същия срок се извършват прихващане и възстановяване на остатъка, ако има такъв.
Горепосочените обстоятелства се удостоверяват писмено пред съответната териториална данъчна дирекция в подадената справка-декларация. В противен случай описаният ред за възстановяване не се прилага.
При приключване на режима "активно усъвършенстване" технологичните отпадъци, получени при производството на компенсаторни продукти от внесените стоки се поставят под митнически режим "внос". За начисления при вноса ДДС предприятието ще има право на данъчен кредит, ако се касае за технологичен брак в допустимите норми, определени на базата на действащите държавни стандарти, отраслови и заводски нормали и с технологичната документация за съответното производство или дейност, формиран при производството на продукт от внесена стока, предназначен за облагаема доставка. Разбира се, за да е налице правото на данъчен кредит следва да са изпълнени и другите изисквания на чл.62, ал.1 от ППЗДДС.

Разрешаването на казусите свързани с митниците е по-лесно с помощта на “Актив”.

АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV