ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Международно присъствие
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
Geneva Group International
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
A.B.G.
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

АКТИВ е независим член на Geneva Group International (GGI)

Митнически режим "Активно усъвършенстване" - правни аспекти

 1. Общи разпоредби

Митническият режим е съвкупността от всички митнически процедури, прилагани към дадена стока, установени в зависимост от характера й и целите на нейното пренасяне през държавната граница на страната. Определя се от митническите органи и от него зависи величината на митническото задължение. Съгласно §1, т.10 от допълнителните разпоредби на Закона за митниците (ЗМ) митническите режими са: внос, транзит, митническо складиране, активно усъвършенстване, обработка под митнически контрол, временен внос, пасивно усъвършенстване, износ, временен износ.
Митническият режим активно усъвършенстване разрешава да бъдат осъществени една или повече операции на митническата територия на Република България (РБ) по усъвършенстването на:

  • чуждестранни стоки, предназначени да бъдат реекспортирани като компенсаторни продукти, без да се облагат с вносни митни сборове и без да подлежат на мерките на търговската политика - "система с отложено плащане".
  • внесени стоки, за които ще бъдат възстановени или опростени вносните митни сборове, ако бъдат изнесени като компенсаторни продукти извън митническата територия на РБ - "система с възстановяване".

За целите на режима "операции по усъвършенстването" означава: обработка на стоки, включително тяхното монтиране и комплектуване с други стоки; преработка на стоки; поправка на стоки, включително пълното им възстановяване; използване на определени в правилника стоки, които не се съдържат в компенсаторните продукти, но позволяват или улесняват производството им дори ако се изразходват изцяло или частично в производствения процес - стоките са посочени в приложение №39 от ППЗМ.
Компенсаторни продукти са всички продукти, получени в резултат на операциите по усъвършенстване на на стоките.
Еквивалентни стоки са местните стоки, използвани вместо вносни стоки за производството на компенсаторни продукти.
Използването на системата за еквивалентна компенсация е възможно само когато заинтересуваното лице е поискало това в искането си.
При еквивалентна компенсация без предварителен износ вносните стоки се считат за еквивалентни, а еквивалентните - за вносни в момента на приемане на декларацията, с която режимът се приключва. Ако титулярят на разрешението извършва продажба на територията на страната на вносните стоки в непроменено състояние или под формата на компенсаторни продукти, преди режимът да е приключен, промяната на вносните стоки и на еквивалентните стоки се извършва в момента на продажбата. Когато по горепосочения ред вносните стоки се считат за еквивалентни, а еквивалентните - за вносни, това не изменя произхода на изнасяните стоки.
При предварителен износ вносните стоки се считат за еквивалентни, а еквивалентните - за вносни:

  • за изнасяните компенсаторни продукти - в момента на приемане на декларацията за износ и при условие че вносните стоки бъдат поставени под режима;
  • за вносните и еквивалентните стоки - в момента на вдигането на вносните стоки, декларирани за режима.
       

2. Поставяне на стоките под режим. Деклариране.

Прилагането на всеки митнически икономически режим (какъвто съгл. чл.90, ал.1, т.2 от ЗМ е режимът активно усъвършенстване), съгл. чл.91 от ЗМ се допуска с разрешение на митническите органи. Общите изисквания, които се поставят, за да се разреши ползването на митнически икономически режим се свеждат до това:

  • лицата, които искат разрешаването да осигурят всички необходими гаранции за правилното протичане на операциите;
  • митническите органи да са в състояние да осигурят надзора и контрола върху режима, без да се налага въвеждане на административни изисквания, несъответстващи на икономическата нужда от ползване на режима.

Конкретизиране на горните условия по отношение на режима активно усъвършенстване се съдържа в разпоредбите на чл.120 - 121 от ЗМ, както и чл.380 - 383 от ППЗМ.
Съгласно чл. 120 от ЗМ разрешението за активно усъвършенстване се издава по искане на лицето, което осъществява или нарежда осъществяването на операциите по усъвършенстването. Искането се изготвя в съответствие с чл.329 от ППЗМ (регламентиращ необходимостта от посочване на определена информация и прилагане на определени документи) и според образеца в приложение 32/В към ППЗМ. Представя се в РМУ или в митницата, в чийто район ще се извърши операцията по усъвършенстването.

3. Функциониране на режима.

Функционирането на режима активно усъвършенстване включва извършването на някои от посочените по – горе операции по усъвършенстването, за които е поискан и самият режим.
Особеност на функционирането на режима активно усъвършенстване е възможността за прехвърляне на правата и задълженията на титуляра на режима съгл. чл.96 от ЗМ.
С цел осигуряване правилното прилагане на разпоредбите по режима митническите учреждения могат да изискват от титуляра на разрешението да води материална отчетност - "отчет за активно усъвършенстване" - за количеството вносни стоки, поставени под режим и на получените компенсаторни продукти, както и всички необходими данни за проследяване на операциите и правилното изчисляване на митните сборове, които могат да бъдат дължими.
Митническите органи одобряват рандемана за операциите по усъвършенстване на стоките или посочват метода за определянето му. Рандеманът се определя на базата на действителните условия, при които се извършва или трябва да се извърши операцията по усъвършенстването. В чл.393 от ППЗМ е посочено, рандеманът или методът за определянето му да се определят по възможност въз основа на производствените данни и че, трябва да могат да бъдат проследени в "отчета за активно усъвършенстване" на предприятието на оператора. При последващ контрол рандеманът или методът за определянето му могат да бъдат коригирани от митническите учреждения със задна дата.

4. Приключване на режима.

Съгласно чл.95 от ЗМ и чл.404 от ППЗМ режимът активно усъвършенстване при система с отложено плащане се приключва за вносните стоки, когато компенсаторните продукти или стоки в непроменено състояние получат ново допустимо митническо направление. Когато се прилага система на предварителен износ, режимът се приключва, когато митническите органи приемат декларацията за поставяне под режим на вносните стоки.
Приключването на режима се извършва или за количеството на вносните стоки, отговарящо на компенсаторните продукти, получили направление и/или за количеството стоки в непроменено състояние, поставени под този режим.
Декларацията за оформяне на компенсаторни продукти или стоки в непроменено състояние в дадено митническо направление трябва да съдържа всички данни, необходими за приключване на режима за активно усъвършенстване. Тя се изготвя в съгласно разпоредбите за съответния митнически режим, като описанието на компенсаторните продукти или на стоките в непроменено състояние в нея трябва да съответства на това в разрешението.

Разрешаването на казусите, свързани с митниците е по-лесно с помощта на “Актив”.

АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV