ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Международно присъствие
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
Geneva Group International
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
A.B.G.
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

АКТИВ е независим член на Geneva Group International (GGI)

Преобразуване на търговско дружество чрез отделяне

При тази процедура от едно дружество чрез разпределение на капитала му се отделя ново дружество (или няколко такива). Всяко новообразувано дружество има собствено търговско предприятие, което включва права, задължения и фактически отношения.
    Процедурата по вписването на преобразуването включва комплекс от фактически и правни действия: провеждане на Общо събрание на съдружниците /акционерите/, на което се взема решение за преобразуване чрез отделяне на търговско дружество; провеждане на Учредително събрание на новообразуващо се ТД; уведомяване на данъчната администрация съгл. ДПК; изготвяне на счетоводен баланс на преобразуващото се дружество към датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решение за преобразуване чрез отделяне; изготвяне на комплект от документи за регистрация на новото дружество; плащане на държавни такси и др.
    За дата на преобразуването и дата на учредяване на новообразуваното дружество следва да се приема датата, на която решението за преобразуване, взето от Общото събрание, влиза в законна сила, т.е. датата на вписването на решението в търговския регистър. Към тази дата се съставят и счетоводен отчет на съществуващото предприятие; разделителен протокол, който да служи като база при съставянето на встъпителен баланс на новообразуваното дружество към датата на учредяването му.
    Съгласно чл.56, ал.3, т.2 от ЗКПО месечните авансови вноски за данък върху печалбата и данък за общините се внасят на база съответната част от облагаемата печалба за предходната година, установена пропорционално на собствения капитал.
    Във връзка с приложението на чл.39, ал.2 от ЗКПО, касаещ правото на пренасяне на загуби при преобразуване е необходимо да се уточни, че това право се преустановява само когато е налице повече от 50 на сто промяна в собствеността, което би било налице доколкото дяловете в капитала на отделеното дружество се разпределят между собствениците по друг начин, а не пропорционално на съотношението им в преобразуващото се дружество.
    Ако преобразуващото се дружество е регистрирано лице по ЗДДС, за новоучреденото възникват ангажименти, регламентирани от ЗДДС. Специфично се третират регистрацията и дерегистрацията по ЗДДС, поставя се въпросът за придобитите активи.

Нетрадиционността на събитието изисква ползването на висококвалифицирани консултантски услуги, каквито ние можем да Ви предложим.

АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV