ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Международно присъствие
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
Geneva Group International
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
A.B.G.
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

АКТИВ е независим член на Geneva Group International (GGI)

Продажба на търговско предприятие по чл. 15 от ТЗ

През месец ноември 2001г., новосъздадената фирма от фамилия “Актив” – “Актив – Адвайс” ООД с основен предмет на дейност – бизнес право, успешно реализира първата си цялостна разработка по прехвърляне на търговско предприятие по реда на чл. 15 от ТЗ, който визира принципната възможност едно предприятие, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, да бъде прехвърлено чрез сделка. Сделки по прехвърляне на търговско предприятие по смисъла на ТЗ по – конкретно са: договор за продажба, замяна и апортиране на предприятие. В дадения случай е разработен широко обхватен договор за продажба на търговско предприятие.
    Договорът за продажба на търговско предприятие носи общите белези на обикновената продажба, която се регламентира от чл. 183 и сл. на ЗЗД. На тази основа договорът за продажба на търговско предприятие може да се определи като съглашение между две страни, по силата на което продавачът се задължава да прехвърли правото на собственост върху търговското си предприятие, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, създадени при осъществяване на досегашната му търговска дейност, срещу определена цена, платима от купувача.

Особеностите на продажбата на предприятие се състоят в следното:

  1. Договорът е комплексен, тъй като той обхваща редица единични сделки – продажба на недвижимост, на стоки, на оборудване, прехвърляне на вземания (цесия), прехвърляне на други права като ноу – хау, търговска марка, ценни книги, лицензии и др.
    Няма пречка обаче страните по договора да уточнят конкретно кои елементи влизат в предмета на договора и кои – не. Ако не е уговорено друго се предполага, че предмет на продажбата е цялата правна и фактическа съвкупност към момента на сключване на договора.
  2. Договорът изисква особена форма. Прехвърлянето се извършва чрез писмена сделка с нотариална заверка на подписите. Тук при прехвърлянето на недвижим имот, като елемент на предприятието, сделката не се нуждае от нотариален акт.
  3. Прехвърлянето на предприятието се вписва в търговския регистър на съответния Окръжен съд, както по партидата на прехвърлителя, така и по партидата на приобритателя. В случай, че с договора се прехвърля недвижим имот или вещно право върху такъв имот, договорът се вписва и в службата по вписванията. Невписаният договор ще произведе действие, но приобретателят рискува да му се противопоставят междувременно придобити и вписани права, включително и право на собственост от трети лица. Вписването на прехвърлянето се обнародва в “Държавен вестник”.
  4. Тъй като предприятието е съвкупност от права, задължения и фактически отношения, по отношение на прехвърлянето на правата, важат правилата за цесията (чл. 99 и 100 ЗЗД). В резултат на прехвърлянето правото преминава от предишния кредитор върху новия в такъв състав и обем, в какъвто го е притежавал продавачът. За да произведе действие, прехвърлянето трябва да се съобщи на длъжника.
  5. По отношение на прехвърлените задължения ТЗ установява солидарност на задълженията, т. е. продавачът не се освобождава от задълженията си. Нормата на чл. 15 ал. 2 от ТЗ обаче дава възможност да се постигне някакво друго споразумение с кредиторите.

По отношение на отговорността на продавача за задълженията, които той прехвърля заедно с предприятието, ТЗ не предвижда погасяване със специален давностен срок, т. е. ще важи общият давностен срок, който по нашето право е 5-годишен. Давността започва да тече от вписването на сделката, с която се прехвърля предприятието. Това важи за задълженията, които към този момент са били изискуеми, т. е. падежът им е настъпил преди вписването на продажбата. Ако падежът на задълженията е настъпил след вписването, меродавен е падежът.

От всичко казано до тук могат да се изведат следните акценти:

  1. Страните по договора трябва да са дееспособни правни субекти – физически или юридически лица.
  2. Купувачът трябва да е регистриран като търговец предварително по общия ред, за да може да се яви като страна по сделката.
  3. Минималното необходимо законово съдържание на договора обхваща волеизявленията на страните относно неговия предмет и цена. Те се определят като съществени условия, т. е. ако липсва волеизявление, липсва и сделка. За да е действителен предметът на сделката, трябва да отговаря на следните условия – да е възможен, да не е изваден от обръщение и да съществува към момента на сключване на сделката.

Цената на търговското предприятие трябва да е определена в твърд размер или да е определяема, като в този случай в договора следва да се посочи способът за изчисляването й. Между физическите и юридическите лица цената се определя свободно.
    Тази сделка “Актив – Адвайс” ООД реализира успешно не без участието на специализиран екип на “Актив”, който разработи и въпросите, произтичащи от прехвърлянето на търговското предприятие, а именно – относно данъчното облагане, счетоводното отчитане и т. н.

АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV