ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Международно присъствие
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
Geneva Group International
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
A.B.G.
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

АКТИВ е независим член на Geneva Group International (GGI)

Проблеми при неперсонифицираните дружества

Закона за задълженията и договорите регламентира, че неперсонифицираното дружество е гражданско дружество, създадено с договор между две или повече лица за обединяване на своята дейност и постигане на обща цел, т.е. за извършване на съвместна дейност.

Чл. 357-364 уреждат създаването на неперсонифицираните дружества, осъществяването на дейността, правомощията на съдружниците и прекратяването им. Както и в търговските дружества, съдружниците могат да договарят и правят имуществени и парични вноски за постигане на съвместната си цел; вноските са обща собственост на съдружниците, включително и вложените в стопанската дейност вещи и стоки, в качеството им на услуги, материали, гориво, суровини. Съгласно чл. 359 от ЗЗД дяловете на съдружниците са равни, в случай че не е уговорено друго. Всичко, което е придобито от дружеството става обща собственост на съдружниците. Всеки съдружник има право да иска и да получи своя дял от общата собственост на дружеството, но само при излизане от него или при прекратяване на дружеството.Печалбите и съответно загубите на гражданското дружество се разпределят между съдружниците съразмерно с техния дял, ако в договора не е уговорено друго. Съгласно чл. 361 от ЗЗД се приема за недействителна всяка уговорка за изключване на някой от съдружниците от участие в загубите и печалбите на дружеството.
Неперсонифицираното дружество се прекратява: при изтичане на срока, за който е създадено и който е посочен в договора; при постигане целта на дружеството или ако постигането й е станало невъзможно; при смърт или запрещение на един от съдружниците, в случай че в договора не е уговорено друго; с предизвестие на един от съдружниците, направено добросъвестно и в подходящо време, при условие, че дружеството не е образувано за определен срок и ако не е уговорено изрично, че дружеството ще продължи да осъществява дейността си с останалите съдружници; дружеството се прекратява и по решение на съда, ако има основателни причини за това.
Видно е, че неперсонифицираното дружество има специфичен статут, който се различава от правния статут на юридическите лица, но по отношение на данъчната регистрация, данъчното облагане, събирането на вземанията и обжалването на данъчните актове то се приравнява към юридическите лица. Това гласят и чл. 18, ал. 2 от Данъчния процесуален кодекс и параграф 11 от ПЗР на Закона за корпоративното подоходно облагане. Това означава, че те трябва да се регистрират по реда на чл. 29 от ДПК, да начисляват и внасят данъците по ЗКПО или патентен данък, да попълват и подават годишна данъчна декларация, да се регистрира по ЗДДС, ако отговоря на условията, посочени в закона.
В случаите, когато неперсонифицираното лице е възложител или работодател следва да удържа от доходите, изплащани на физическите лица, авансов данък по реда на чл. 36 и 38 от ЗОДФЛ.
Какво всъщност би могло да стои зад този правен субект?
Обединените усилия на няколко съседи за построяването на водопровод? Предприятие, извършващо търговски сделки? Избягване плащането на патентен данък? Спестяване на осигурителни вноски?
Практиката ни среща с неразбиране на правната и икономическа същност на гражданското дружество. Виждаме неправилно тълкуване на закона, което в един момент ще рефлектира в нежелани санкции.

За да не попаднете в подобна ситуация – посъветвайте се с нас!

АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV