ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Международно присъствие
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
Geneva Group International
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
A.B.G.
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

АКТИВ е независим член на Geneva Group International (GGI)

Ликвидация на търговско дружество

След прекратяване на търговско дружество без правоприемство се извършва ликвидация. Ликвидацията на търговско дружество е съдебно производство за прекратяването му.
Предназначението на ликвидацията е да премахне имуществената съвкупност, принадлежаща на правния субект, който предстои да изчезне. Тя представлява производство, което се състои от действия, насочени към събиране на вземанията на ликвидираното дружество, към погасяване на задълженията му с набраните парични средства и към разпределяне на остатъка от имуществото между акционерите. По време на ликвидацията дружеството продължава да съществува като юридическо лице. Изисква се към фирмата му да се добави означението “в ликвидация”.
 За започване на ликвидацията следва да се вземе решение от Общото събрание на дружеството. Началото на ликвидационното производство се поставя с назначаването на ликвидатори. Те са лицата, които осъществяват ликвидацията на дружеството. Назначават се от Общото събрание на акционерното дружество. Допустимо е поради важни причини съдът по регистрация на АД да освободи или назначи ликвидатори по искане акционери, притежаващи 1/20 част от капитала. Обикновено ликвидаторите се избират измежду акционерите – физически лица, но няма пречка да са и други лица. Възнаграждението на ликвидаторите се определя от Общото събрание на акционерите или от съда, когато ликвидаторите са назначени от него. Имената на ликвидаторите се вписват в търговския регистър; представят се и нотариално заверени съгласия с образци на подписите им. Те могат да представляват дружеството пред трети лица само заедно. Воляизявленията към дружеството може да приеме и само от един от тях. Ликвидаторите носят същата отговорност за дейността си по ликвидацията, както изпълнителните органи на дружеството.
Общото събрание на търговското дружество определя срока, в който ликвидацията трябва да бъде завършена. Когато съдът назначава ликвидатор, с решението си той също може да определи срок за завършване. При необходимост, срокът може да бъде продължен.
Необходимо е да се уведоми данъчната администрация по реда на чл. 20, ал. 1 от ДПК и Националния осигурителен институт по реда на чл. 5, ал. 7 от КЗОО за започналата процедура по прекратяването. Доказателствата за уведомяването на двете институции са условия за разглеждане от съда на искането за прекратяване на търговското дружество и започване на ликвидацията му.
Ликвидаторите са длъжни да обявят прекратяването на дружеството и да поканят неговите кредитори да предявят вземанията си. Поканата се отправя писмено до известните кредитори и се обнародва в “Държавен вестник”.
Ликвидаторите са длъжни да довършат текущите сделки, да съберат вземанията, да превърнат останалото имущество в пари и да удовлетворят кредиторите. Те могат да сключват нови сделки, само ако това се налага от ликвидацията. По съгласие с акционерите и кредиторите ликвидаторите могат да им прехвърлят отделни обекти от ликвидационното имущество, ако с това не се увреждат правата на останалите акционери и кредитори.
Ликвидаторите съставят баланс към момента на прекратяването на дружеството и доклад, който обяснява баланса. В края на всяка година те извършват годишно приключване и представят счетоводен отчет и доклад за дейностите си пред ръководния орган. Той е длъжен да се произнесе за приемането на началния баланс, на годишното приключване и за освобождаването от отговорност на ликвидаторите.
Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между акционерите. Имуществото на дружеството се разпределя, само ако са изминали 6 месеца от дена, в който е обнарородвана поканата до кредиторите. Когато кредитор, който е уведомен, не предяви вземането си, дължимата сума се влага в банка на негово име. Ако някое задължение е спорно имуществото се разпределя само след като се даде обезпечение на кредиторите. След като бъдат удовлетворени кредиторите ръководният орган на дружеството може да отпише вземанията на дружеството, които са несъбираеми. Решението за това се взема с обикновено мнозинство.
Когато са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото е разпределен, ликвидаторите искат заличаване на дружеството. Решението за заличаване се обнародва в “Държавен вестник”.
Производството по ликвидацията на дружеството се спира от датата на решението на окръжния съд за откриване на производство по несъстоятелност на същото дружество. Производство по несъстоятелност се открива за търговец, който е неплатежоспособен или при свръхзадлъжнялост на дружеството по подадена до окръжния съд по седалището на търговеца молба от длъжника, съответно от ликвидатора или от кредитор на длъжника по търговска сделка, както и по публичноправно задължение към държавата или общините. Има за цел под непосредствения контрол и участие на съдебните власти да гарантира удовлетворяването на всички кредитори от несъстоятелната маса.
Редът за счетоводно отчитане и за съставяне на финансови отчети от предприятията в производство по ликвидация или в несъстоятелност е регламентиран с НСС 13 “Отчитане при ликвидация и несъстоятелност”.

За повече подробности – консултации от “Актив”.

АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV