ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Международно присъствие
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
Geneva Group International
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
A.B.G.
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

АКТИВ е независим член на Geneva Group International (GGI)

Облагане с ДДС на употребявани моторни превозни средства придобити от страни членки на европейския съюз

Облагане с ДДС на употребявани моторни превозни средства придобити от страни членки на европейския съюз

С приемането на страната ни, като пълноправен член на Европейския съюз считано от 01.01.2007 г. възникнаха редица въпроси относно облагането с данък върху добавената стойност на доставките на употребявани автомобили, които дълго време не намираха конкретно решение или за които в медиите се разпространяваха неточни твърдения. Едно от тях е масовото тиражиране на твърдението, че при придобиването на употребявани моторни превозни средства от страни членки на европейския съюз няма да се начислява ДДС. Това твърдение е вярно, но засяга само специфични конкретни случаи и в този смисъл е непълно и подвеждащо. Напоследък излязоха коментари и Указания на Националната агенция за приходите и коментари на различни автори, които доведоха до редица отговори на специфични и неизяснени до момента въпроси.

За да се отговори правилно на повдигнатите въпроси е необходимо да се извърши внимателен прочит на ЗДДС влязъл в сила от 01.01.2007 г. и публикуван в ДВ, бр. 63/2006 г. и изменян неколкократно до края на 2006 г., както и на Правилника за неговото прилагане публикуван в ДВ, бр. 76/2006 г. Целта на настоящият материал е с помощта на конкретни примери да се изведат ситуации, при които придобиването на употребявани автомобили е необлагаемо или облагаемо по силата на ЗДДС. В различен аспект, следва да се третира въпроса в зависимост от това дали автомобилите се придобиват и въвеждат на територията на Република България от физически лица или от юридически лица, които могат да бъдат регистрирани или не по ЗДДС.

Необходимо е да се има предвид че за да бъдат моторните превозни средства "употребявани", за същите не следва да са в сила изискванията та &1т. 17 от Допълнителните разпоредби на закона, а именно:
а) към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече 6 месеца считано от датата на първата им регистрация, или
б) към датата на възникване на данъчното събитие за доставката, превозните средства не са изминали повече от 6000 км.

В следващата част на материала ще се опитаме да систематизираме примерите публикувани в Указанията на НАП и в специализираната литература, с което се надяваме да отговорим на част от възникващите в практиката въпроси:

Доставки на употребявани автомобили от физически лицаДоставки на употребявани автомобили от юридически лица

Казус 1
Българско физическо лице придобива примерно употребяван лек автомобил от Република Германия за собствени потребности, в случая при въвеждането на транспортното средство в България физическото лице няма да бъде задължено да декларира доставката и респективно няма да бъде обложено с ДДС. В тази ситуация физическото лице извършва единствено регистрация в КАТ. При въвеждането на автомобила на територията на страната биха били дължими евентуалните екотакси. Необходимо е да се има предвид обстоятелството, че този режим е валиден за инцидентни единични случаи на доставка. При условие, че дадено физическо лице системно придобива автомобили от страни членки на Европейския съюз, както и от трети страни с цел препродажба то тази дейност се превръща в независима икономическа дейност и при определени условия физическото лице става данъчно задължено лице по смисъла на чл. 3 от ЗДДС в сила от 01.01.2007 г., с произтичащото от това задължение за регистрация по ЗДДС съгласно условията регламентирани със закона. Дотук в резюме може да посочим, че не възниква задължение за ДДС, когато физическо лице придобие лек автомобил от страна членка на Европейския съюз и тези придобивания не се осъществяват редовно или по занятие.

Казус 2
Българско физическа лице купува от гражданин на ЕС употребявaн автомобил. В случая не се начислява ДДС, няма и ДДС при внос, тъй като не е налице режим на внос между двете държави. Извършва се само задължителната в КАТ регистрация на автомобила.

Казус 3
Българско физическо лице купува от фирма -дилър в ЕС кола втора употреба – дилърът начислява ДДС на съответната държава върху маржа на цената. В случая българското лице не може да си възстанови платения в чужбина ДДС. ДДС при преминаване на българската граница няма, тъй като не е налице режим на внос между двете държави. Извършва се само задължителната в КАТ регистрация на автомобила. Аналогичен е примера, ако Българско физическо лице купува кола втора употреба от фирма в ЕС, която не прилага схемата за облагане на маржа. Фирмата от ЕС начислява ДДС ставка (на съответната държава) върху продажната цената. В случая българското лице не може да си възстанови платения в чужбина ДДС. ДДС при преминаване на българската граница няма, тъй като не е налице режим на внос между двете държави. Извършва се само задължителната в КАТ регистрация на автомобила.

Казус 1
Местно юридическо лице дилър на стоки втора употреба (нерегистрирано по ЗДДС купува от фирма, регистрирано по ДДС лице, която не прилага схема за облагане на маржа – фирмата от ЕС начислява ДДС на цялата продажна цена. Специфичното в този случай е дали стойността на придобития автомобил е до 20 000 лв. или над тази сума. При въвеждането в страната на автомобил със стойност под посочената граница от 20 000 лв. не би възникнало задължение за ДДС. Ако приемем обаче, че придобитият лек автомобил е с левова равностойност 24 000 лв., то за лицето възниква задължение за регистрация при вътреобщностно придобиване по силата на чл. 99, ал.3 от ЗДДС в сила от 01.01.2007 г. Заявлението за регистрация по този закон се подава не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за придобиването , с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лв. В този случай лицето ще придобие статут на данъчно задължено лице по ЗДДС и ще трябва да изпълни изискванията на Глава четвърта Облагане на вътреобщностното придобиване и само да начисли данък за извършеното вътреобщностно придобиване.
Регистрираните по ЗДДС лица на основание чл. 96 или чл.100 от ЗДДС ще бъдат задължени сами да си определят данъчното задължение и да начисляват данъка при вътреобщностно придобиване на употребявани автомобили, както и при последващата им продажба.

Казус 2
Местно юридическо лице дилър на стоки втора употреба ( нерегистрирано по ЗДДС купува от фирма, регистрирано по ДДС лице, която не прилага схема за облагане на маржа – фирмата от ЕС начислява ДДС на цялата продажна цена. Специфичното в този случай е дали стойността на придобития автомобил е до 20 000 лв. или над тази сума. При въвеждането в страната на автомобил със стойност под посочената граница от 20 000 лв. не би възникнало задължение за ДДС. Ако приемем обаче, че придобитият лек автомобил е с левова равностойност 24 000 лв., то за лицето възниква задължение за регистрация при вътреобщностно придобиване по силата на чл. 99, ал.3 от ЗДДС в сила от 01.01.2007 г. Заявлението за регистрация по този закон се подава не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за придобиването , с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лв. В този случай лицето ще придобие статут на данъчно задължено лице по ЗДДС и ще трябва да изпълни изискванията на Глава четвърта Облагане на вътреобщностното придобиване и само да начисли данък за извършеното вътреобщностно придобиване. Регистрираните по ЗДДС лица на основание чл. 96 или чл.100 от ЗДДС ще бъдат задължени сами да си определят данъчното задължение и да начисляват данъка при вътреобщностно придобиване на употребявани автомобили, както и при последващата им продажба.

Казус 3
Българска фирма -дилър на стоки втора употреба, регистрирана за целите на ДДС, купува от гражданин на ЕС автомобил втора употреба. Естествено гражданинънт на ЕС не начислява ДДС. Няма да има ДДС и при преминаване на българската граница.

Казус 4
Българска фирма -дилър на стоки втора употреба, регистрирана за целите на ДДС, купува от дилър на стоки втора употреба от ЕС – дилърът от ЕС начислява ДДС върху маржа на цената в съответната държава. Българският дилър няма право на данъчен кредит за съответната доставка на основание чл. 147, ал. 5 от ЗДДС.

Казус 5
Чуждестранна фирма регистрирана по ДДС в държава членка извършва доставки на автомобили втора употреба на нерегистрирани лица в България, като са спазени условията за дистанционна продажба на стоки регламентирани в чл.14 от ЗДДС. Лицата, които извършват дистанционни продажби, трябва да начисляват ДДС, който е приложим в държавата-членка, в която те са установени до момента, в който стойността на извършените от тях дистанционнни продажби е под предвидения праг в държавата членка , за която са предназначени стоките. Когато се надвиши този праг, тези лица трябва да се регистрират в държавата членка, от която са нерегистрираните купувачи, след което ще начисляват ДДС в размерите определени в тази държава членка. Когато извършваните от чуждестранния доставчик дистанционни продажби на територията на България надвишат прага от 70 000 лв., той трябва да се регистрира по ЗДДС в България по реда на чл. 98, ал.1 и да начислява след това купувачите си 20% ДДС.

Интересен е и казуса за придобитите или внесени от дилъра на стоки втора употреба – превозни средства, различни от "нови превозни средства" преди 01.01.2007 г., налични след влизане в сила на новия ЗДДС, за които дилърът е упражнил правото си на приспадане на данъчен кредит.

Повдигнатите до тук въпроси са само част от необходимото цялостно обследване на сделките с употребявани моторни превозни средства. В случай, че Ви касае такава сделка, не се колебайте да се обърнете към Актив!

АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV