ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

Анкета

Актив като водещ независим доставчик на одит и консултански услуги, и след членството си в Geneva Group International продължава да извежда класация „Актив”, която позиционира фирмите, участващи в нея по пет критерия: общо приходи; финансов резултат след облагане; коефициент на ефективност; размер на собствения капитал и индекс АКТИВ, изчислен като средно претеглен от местата на фирмата по останалите критерии.

Убедени сме че компонентите на класацията, използвани за добра практика имат отношение до:

  • Стремежът Ви за по-висока ефективност на ресурсите;
  • Мотивацията Ви за генериране на по-високи финансови приходи;
  • Грижата Ви за увеличаване производителността на труда;
  • Плановете Ви за конкурентно позициониране;
  • Работата Ви по определяне на пазарния дял;
  • Търсенето Ви на устойчиви критерии за сравнение с външния бизнес свят;
  • Страховете Ви за фирменото Ви присъствие в бизнес живота на страната ни;
  • Тревогите Ви за постигане на реални ползи от прозрачността на бизнеса.

Затова Актив се стреми, мотивира и грижи да улесни плановете, работата и търсенето Ви и да намали страховете и тревогите Ви, създавайки достъп до класацията, а и развивайки себе си така, че да Ви бъде полезен.

Предварително Ви благодарим за готовността да попълните анкетата. Вашите отговори са важни за нас, а Вашата оценка ще ни помогне за бъдещото развитието и усъвършенстване на класацията.

Анкета

Фирма/Организация:
Лице за контакт:
e-mail за контакт:
1 Открихте ли името на Вашата фирма в класация „Актив"? Да Не
2 Помага ли Ви класация "Актив" при определяне пазарнaта позиция на Вашата фирма? Да Не
3 Полезна ли Ви е класация "Актив" в опитите Ви за сравнение с външния бизнес свят? Да Не
4 Смятате ли, че класация "Актив" е реално отражение на бизнес живота в България? Да Не
5 Мислите ли, че трябва да бъде направено класиране на фирмите в България и по други показатели? Да Не
6 Ако отговорът Ви е „Да” - кои показатели?
7 Биха ли Ви били полезни класации на фирмите в България по области? Да Не
8 Биха ли Ви били полезни класации на фирмите в България по икономически дейности? Да Не
9 Какви други класации на фирмите в България биха Ви били полезни?

Вашите отговори няма да бъдат разкривани по никакъв повод и начин. Te ще бъдат използвани единствено и само при обработка на анкетата.

Екипът на АКТИВ е на разположение за допълнителна информация във връзка с Класация Актив

АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV