ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

Реферативен консултантски журнал

Спонсорство в Европейския съюз

Частно училище - данъчно третиране на осъществяваните от него доставки

Учредяване на право на строеж срещу задължение за построяване на обекти от сграда

Данъчно и счетоводно третиране на допълнителни парични вноски от съдружниците

Отдаване под наем на недвижим имот от физическо лице, регистрирано по ЗДДС

Третиране по реда на вътрешното законодателство и СИДДО на възнаграждения, изплатени от местни юридически лица към чуждестранни физически лица

Командировки на управители, чуждестранни лица, които упражняват управлението от чужбина и не се осигуряват по Договор за управление и контрол

Определяне на данъчния режим при доставка на стоки

Облагане доходите на физически лица от продажба на акции

Данъчно третиране на доставка на стоки, поставени под режим активно усъвършенстване, от страна членка на ЕС до България и последващ износ в трета страна

Отчитане покупка на поименни компенсационни бонове и покупка на земя, държавна собственост

Търговия с акции на регулиран пазар. Репо сделки.

Данъчно облагане на доходи от дивиденти, изплатени на местни и чуждестранни физически лица

Данъчно облагане и задължителни осигурителни вноски на земеделски производител

Данъчни аспекти по ЗДДС на доставки, свързани с услуги - продуктов и индустриален дизайн, посреднически и консултантски услуги

Отдаване под наем на движимо имущество от чуждестранен доставчик на българско юридическо лице. Движимото имущество се транспортира до територията на България.

Документиране и облагане на приходите на аптека получавани от НЗОК, съгласно сключен договор за пълно или частично заплащани лекарства и лекарствени продукти

Вливане в рамките на икономическа група

Данъчни аспекти и счетоводно отчитане на концесия

Данъчна основа на доставките, възникващи при сделки за замяна /бартер/

Облагане доходите на юридически лица от продажба на акции

Документиране и облагане на извършвани консултантски услуги от българско юридическо лице на територията на страна-член на ЕС

АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV